Wyciecz­ka regio­nal­na Mechowo-Puck

20180619_09205619 czerw­ca o godzi­nie 8.05 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, uczą­cy się języ­ka kaszub­skie­go uda­li się wraz z opie­ku­na­mi na wyciecz­kę regio­nal­ną do Puc­ka. Pod­czas wspól­nej jaz­dy kie­row­nik wyciecz­ki Pani Miro­sła­wa Mar­szew­ska opo­wia­da­ła uczest­ni­kom o histo­rii Kaszu­bów pod­czas woj­ny, wspo­mi­na­jąc mar­ty­ro­lo­gię Kaszub w lasach Pia­śnic­kich. Dzie­ciom bar­dzo podo­ba­ło się zwie­dza­nie grot mechow­skich, jedy­nych takich two­rów skal­nych w Pol­sce. Dopeł­nie­niem wyciecz­ki było zwie­dza­nie ryn­ku, kate­dry oraz muzeum regio­nal­ne­go w Puc­ku, gdzie język kaszub­ski sły­chać było wszę­dzie. Nie zabra­kło pamią­tek takich jak na przy­kład gwizd­ki- gli­nia­ne kogu­ci­ki oraz wspól­ne­go wypa­du na lody oraz spa­ce­ru po puc­kim Molo. Naszą wypra­wę zakoń­czy­li­śmy „wypa­dem” do zna­nej restau­ra­cji, gdzie opo­wia­da­li­śmy sobie o prze­ży­tych wrażeniach.


Wstecz