Wyciecz­ka oddzia­łów przed­szkol­nych 6A, 6B, 6C, 6D do Par­ku Edu­ka­cyj­ne­go Zoo-Egzo­tycz­ne Kaszuby