Wyciecz­ka klasy Va i VId do Torunia

IMG_0629Dnia 11 maja klasy V a i VI d odwiedz­iły Toruń — jed­no z najs­tarszych miast Pol­s­ki. Pod­czas wyciecz­ki uczniowie zwiedza­li z prze­wod­nika­mi Stare Mias­to – m.in. Kat­e­drę św. Janów Chrz­ci­ciela i Ewan­ge­listy, Krzy­wą Wieżę, dom Koperni­ka, staromiejs­ki rynek oraz ruiny zamku krzyżack­iego.Wes­zli również na wieżę Ratusza Staromiejskiego, skąd podzi­wiali przepiękny widok na Toruń i oko­lice. Zwieńcze­niem podróży do rodzin­nego mias­ta Mikoła­ja Koperni­ka była wiz­y­ta w plan­e­tar­i­um. Tam uczniowie wcielili się w role członków zało­gi bazy kos­micznej Mars i wykony­wali czyn­noś­ci niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią. W plan­e­tar­i­um obe­jrzeli również pro­jekcję “Makrokos­mos”, dzię­ki której odbyli niezwykłą podróż z powierzch­ni Zie­mi aż do naj­dal­szych zakątków Wszechświa­ta. Z Toru­nia wszyscy wró­cili z piękny­mi wspom­nieni­a­mi i przepyszny­mi toruński­mi piernikami.


Wstecz