Wyciecz­ka kla­sy Va i VId do Torunia

IMG_0629Dnia 11 maja kla­sy V a i VI d odwie­dzi­ły Toruń — jed­no z naj­star­szych miast Pol­ski. Pod­czas wyciecz­ki ucznio­wie zwie­dza­li z prze­wod­ni­ka­mi Sta­re Mia­sto – m.in. Kate­drę św. Janów Chrzci­cie­la i Ewan­ge­li­sty, Krzy­wą Wie­żę, dom Koper­ni­ka, sta­ro­miej­ski rynek oraz ruiny zam­ku krzy­żac­kie­go.Weszli rów­nież na wie­żę Ratu­sza Sta­ro­miej­skie­go, skąd podzi­wia­li prze­pięk­ny widok na Toruń i oko­li­ce. Zwień­cze­niem podró­ży do rodzin­ne­go mia­sta Miko­ła­ja Koper­ni­ka była wizy­ta w pla­ne­ta­rium. Tam ucznio­wie wcie­li­li się w role człon­ków zało­gi bazy kosmicz­nej Mars i wyko­ny­wa­li czyn­no­ści nie­zbęd­ne do tego, by prze­żyć poza Zie­mią. W pla­ne­ta­rium obej­rze­li rów­nież pro­jek­cję “Makro­ko­smos”, dzię­ki któ­rej odby­li nie­zwy­kłą podróż z powierzch­ni Zie­mi aż do naj­dal­szych zakąt­ków Wszech­świa­ta. Z Toru­nia wszy­scy wró­ci­li z pięk­ny­mi wspo­mnie­nia­mi i prze­pysz­ny­mi toruń­ski­mi piernikami.


Wstecz