Wyciecz­ka kla­sy 6b

IMG_5188W ponie­dział­ko­wy pora­nek 3 czerw­ca na wyciecz­kę do Leśne­go Ogro­du Bota­nicz­ne­go w Mar­sze­wie wybra­ła się kla­sa 6B. Gru­pa bra­ła udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych z mapą, dosko­na­ląc orien­ta­cję w tere­nie oraz wysłu­cha­ła wykła­dów na temat żyją­cych w pol­skich lasach zwie­rząt. Następ­nie uda­li­śmy się na ogni­sko, któ­re­go celem była inte­gra­cja gru­py kla­so­wej. Ucznio­wie pozna­li funk­cjo­no­wa­nie leśne­go ogro­du bota­nicz­ne­go, posze­rzy­li swo­je umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i korzy­sta­nia z mapy i kompasu.


Wstecz