Wyciecz­ka klas VII do Torunia

1Od kilku lat uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji w tere­nie odwiedza­ją Toruń – jed­no z najpiękniejszych i najs­tarszych miast w Polsce. W tym roku również pojechali do Toru­nia siódmok­lasiś­ci, by poz­nać gród Koperni­ka, a przy okazji ważną część his­torii naszego kra­ju. Uczniowie po długich pan­demicznych miesią­cach, nauce zdal­nej i trud­nym powro­cie do szkol­nej rzeczy­wis­toś­ci z wielkim entuz­jazmem wstali bla­dym świtem, aby uczest­niczyć w wycieczce.
W pro­gramie zwiedza­nia były między inny­mi: goty­ck­ie mury obronne, bramy, basz­ty, Krzy­wa Wieża, spich­lerze, Dom Koperni­ka, Rynek Staromiejs­ki, ratusz, pom­nik Koperni­ka, Dwór Artusa, Piernikowa Ale­ja Gwiazd, kamienicz­ki, pom­nik Flisa­ka, stat­uet­ka pies­ka Filu­sia, pom­nik osioł­ka, kat­e­dra św. Janów oraz wejś­cie na wieżę ratus­zową. Jed­ną z najpop­u­larniejszych atrakcji mias­ta i regionu jest też plan­e­tar­i­um, więc nie mogło się obyć bez wiz­y­ty w tym jed­nym z najnowocześniejszych obiek­tów tego typu w Europie. Prócz niezwykłej podróży we Wszechświecie dzieci uczest­niczyły w inter­ak­ty­wnych i mul­ti­me­di­al­nych zaję­ci­ach w Geo­di­um. Zmęczeni, ale zad­owoleni siódmok­lasiś­ci wró­cili do Luz­i­na późnym wiec­zorem. Oprócz trady­cyjnych pierników, uczniowie zain­spirowani ruina­mi zamku krzyżack­iego i walka­mi ryc­erzy przy­wieźli sporo pamiątek w postaci mieczy, łuków i innej „broni” śred­niowiecza. Na koniec każdy z uczest­ników został obdarowany pamiątka­mi z Toru­nia. Orga­ni­za­torem i kierown­ikiem wyciecz­ki była pani Joan­na Siko­ra, a opieku­na­mi dzieci – pani Agniesz­ka Sit­ny, pani Justy­na Warenik oraz pani Weroni­ka Pobłocka.


Wstecz