Wyciecz­ka klas VII do Torunia

1Od kil­ku lat ucznio­wie naszej szko­ły w ramach lek­cji w tere­nie odwie­dza­ją Toruń – jed­no z naj­pięk­niej­szych i naj­star­szych miast w Pol­sce. W tym roku rów­nież poje­cha­li do Toru­nia siód­mo­kla­si­ści, by poznać gród Koper­ni­ka, a przy oka­zji waż­ną część histo­rii nasze­go kra­ju. Ucznio­wie po dłu­gich pan­de­micz­nych mie­sią­cach, nauce zdal­nej i trud­nym powro­cie do szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści z wiel­kim entu­zja­zmem wsta­li bla­dym świ­tem, aby uczest­ni­czyć w wycieczce.
W pro­gra­mie zwie­dza­nia były mię­dzy inny­mi: gotyc­kie mury obron­ne, bra­my, basz­ty, Krzy­wa Wie­ża, spi­chle­rze, Dom Koper­ni­ka, Rynek Sta­ro­miej­ski, ratusz, pomnik Koper­ni­ka, Dwór Artu­sa, Pier­ni­ko­wa Ale­ja Gwiazd, kamie­nicz­ki, pomnik Fli­sa­ka, sta­tu­et­ka pie­ska Filu­sia, pomnik osioł­ka, kate­dra św. Janów oraz wej­ście na wie­żę ratu­szo­wą. Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych atrak­cji mia­sta i regio­nu jest też pla­ne­ta­rium, więc nie mogło się obyć bez wizy­ty w tym jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych obiek­tów tego typu w Euro­pie. Prócz nie­zwy­kłej podró­ży we Wszech­świe­cie dzie­ci uczest­ni­czy­ły w inte­rak­tyw­nych i mul­ti­me­dial­nych zaję­ciach w Geo­dium. Zmę­cze­ni, ale zado­wo­le­ni siód­mo­kla­si­ści wró­ci­li do Luzi­na póź­nym wie­czo­rem. Oprócz tra­dy­cyj­nych pier­ni­ków, ucznio­wie zain­spi­ro­wa­ni ruina­mi zam­ku krzy­żac­kie­go i wal­ka­mi ryce­rzy przy­wieź­li spo­ro pamią­tek w posta­ci mie­czy, łuków i innej „bro­ni” śre­dnio­wie­cza. Na koniec każ­dy z uczest­ni­ków został obda­ro­wa­ny pamiąt­ka­mi z Toru­nia. Orga­ni­za­to­rem i kie­row­ni­kiem wyciecz­ki była pani Joan­na Siko­ra, a opie­ku­na­mi dzie­ci – pani Agniesz­ka Sit­ny, pani Justy­na Ware­nik oraz pani Wero­ni­ka Pobłocka.


Wstecz