Wyciecz­ka klas V d i V e do Torunia

1Od kilku lat uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji  w  tere­nie odwiedza­ją  Toruń – jed­no z najpiękniejszych i najs­tarszych miast w Polsce.  W tym roku (22 maja) klasy  piąte  również  pojechały, by wspól­nie z pani­a­mi prze­wod­niczka­mi poz­nać dogłęb­niej gród Koperni­ka, a przy okazji ważną część his­torii naszego kraju.
Jed­ną z najpop­u­larniejszych atrakcji mias­ta i regionu jest też plan­e­tar­i­um, więc nie mogło się obyć bez wiz­y­ty w tym jed­nym z najnowocześniejszych obiek­tów tego typu w Europie. Prócz niezwykłej podróży we Wszechświecie dzieci uczest­niczyły w inter­ak­ty­wnych i mul­ti­me­di­al­nych zaję­ci­ach w Bazie Marsa. Oprócz trady­cyjnych pierników, uczniowie zain­spirowani ruina­mi zamku krzyżack­iego i walka­mi ryc­erzy przy­wieźli sporo pamiątek w postaci mieczy, łuków i innej „broni” śred­niowiecza:-) Na koniec każdy z uczest­ników został obdarowany pamiątka­mi z Toru­nia. Orga­ni­za­torem i kierown­ikiem wyciecz­ki była p. J. Siko­ra, a opieku­na­mi dzieci – p. L. Janusz, p. G. Białk oraz p. A. Bistroń.


Wstecz