Wyciecz­ka klas V d i V e do Torunia

1Od kil­ku lat ucznio­wie naszej szko­ły w ramach lek­cji  w  tere­nie odwie­dza­ją  Toruń – jed­no z naj­pięk­niej­szych i naj­star­szych miast w Pol­sce.  W tym roku (22 maja) kla­sy  pią­te  rów­nież  poje­cha­ły, by wspól­nie z pania­mi prze­wod­nicz­ka­mi poznać dogłęb­niej gród Koper­ni­ka, a przy oka­zji waż­ną część histo­rii nasze­go kraju.
Jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych atrak­cji mia­sta i regio­nu jest też pla­ne­ta­rium, więc nie mogło się obyć bez wizy­ty w tym jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szych obiek­tów tego typu w Euro­pie. Prócz nie­zwy­kłej podró­ży we Wszech­świe­cie dzie­ci uczest­ni­czy­ły w inte­rak­tyw­nych i mul­ti­me­dial­nych zaję­ciach w Bazie Mar­sa. Oprócz tra­dy­cyj­nych pier­ni­ków, ucznio­wie zain­spi­ro­wa­ni ruina­mi zam­ku krzy­żac­kie­go i wal­ka­mi ryce­rzy przy­wieź­li spo­ro pamią­tek w posta­ci mie­czy, łuków i innej „bro­ni” śre­dnio­wie­cza:-) Na koniec każ­dy z uczest­ni­ków został obda­ro­wa­ny pamiąt­ka­mi z Toru­nia. Orga­ni­za­to­rem i kie­row­ni­kiem wyciecz­ki była p. J. Siko­ra, a opie­ku­na­mi dzie­ci – p. L. Janusz, p. G. Białk oraz p. A. Bistroń.


Wstecz