Wyciecz­ka IVe i IVf

IMG_20180607_093712W dniu 7 czer­w­ca 2018 r. uczniowie klas IV e i IV f wybrali się na wycieczkę, aby poz­nać Kaszu­by, czyli jeden z  najpiękniejszych regionów Pol­s­ki. Dzieci miały okazję poz­nać część his­torii Pol­s­ki zwiedza­jąc Muzeum Hym­nu Nar­o­dowego w Będo­minie i poz­nać sposób wyt­warza­nia papieru czer­panego. Dziarsko zdobyły też najwyższe wzniesie­nie Niżu Północnoeuropejskiego–Wieżycę, na szczy­cie której wdra­pały się na 35-metrową wieżę widokową, skąd roz­tacza się przepiękny widok na Wzgórza Szym­barskie i jezio­ra tzw. Kół­ka Raduńskiego. Następ­nie pojechały zwiedzać pier­wsze na ziemi­ach pol­s­kich muzeum na wol­nym powi­etrzu, czyli Kaszub­s­ki Park Etno­graficzny we Wdzy­dzach Kiszews­kich. Chałupy, dwory, szkoła, kuź­nia, kar­czmy, wia­tra­ki, koś­cioły, budyn­ki gospo­dar­cze i warsz­taty rzemieślnicze–ponad 50 obiek­tów z Kaszub i Kociewia, w tym zagro­da szlachec­ka z Luz­i­na. Najwięk­sze wraże­nie zro­biła na ucz­ni­ach daw­na szkoła, która bard­zo odb­ie­gała od współczes­nych stan­dard­ów. W drodze powrot­nej zatrzy­mali się na Złotej Górze przy słyn­nej Drodze Kaszub­skiej, by podzi­wiać mon­u­men­tal­ny pom­nik poświę­cony Bohaterom Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego oraz z plat­formy widokowej wspani­ały pejzaż naszego regionu. Wszys­tkie dzieci powró­ciły pełne wrażeń, całe i zdrowe, w wyśmien­i­tych humorach, o czym świad­czy cho­ci­aż­by fakt, iż mimo całodzi­en­nego zwiedza­nia nie chci­ały jeszcze wracać! Opieku­na­mi uczniów były wychowawczynie–p. L. Janusz i p. I. Mrozek oraz p. M. Brzes­ki, a kierown­ikiem i orga­ni­za­torem wycieczki–p. J. Sikora.


Wstecz