Wyciecz­ka IVe i IVf

IMG_20180607_093712W dniu 7 czerw­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV e i IV f wybra­li się na wyciecz­kę, aby poznać Kaszu­by, czy­li jeden z  naj­pięk­niej­szych regio­nów Pol­ski. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać część histo­rii Pol­ski zwie­dza­jąc Muzeum Hym­nu Naro­do­we­go w Będo­mi­nie i poznać spo­sób wytwa­rza­nia papie­ru czer­pa­ne­go. Dziar­sko zdo­by­ły też naj­wyż­sze wznie­sie­nie Niżu Północnoeuropejskiego–Wieżycę, na szczy­cie któ­rej wdra­pa­ły się na 35-metro­wą wie­żę wido­ko­wą, skąd roz­ta­cza się prze­pięk­ny widok na Wzgó­rza Szym­bar­skie i jezio­ra tzw. Kół­ka Raduń­skie­go. Następ­nie poje­cha­ły zwie­dzać pierw­sze na zie­miach pol­skich muzeum na wol­nym powie­trzu, czy­li Kaszub­ski Park Etno­gra­ficz­ny we Wdzy­dzach Kiszew­skich. Cha­łu­py, dwo­ry, szko­ła, kuź­nia, karcz­my, wia­tra­ki, kościo­ły, budyn­ki gospo­dar­cze i warsz­ta­ty rzemieślnicze–ponad 50 obiek­tów z Kaszub i Kocie­wia, w tym zagro­da szla­chec­ka z Luzi­na. Naj­więk­sze wra­że­nie zro­bi­ła na uczniach daw­na szko­ła, któ­ra bar­dzo odbie­ga­ła od współ­cze­snych stan­dar­dów. W dro­dze powrot­nej zatrzy­ma­li się na Zło­tej Górze przy słyn­nej Dro­dze Kaszub­skiej, by podzi­wiać monu­men­tal­ny pomnik poświę­co­ny Boha­te­rom Ruchu Opo­ru Pomo­rza Gdań­skie­go oraz z plat­for­my wido­ko­wej wspa­nia­ły pej­zaż nasze­go regio­nu. Wszyst­kie dzie­ci powró­ci­ły peł­ne wra­żeń, całe i zdro­we, w wyśmie­ni­tych humo­rach, o czym świad­czy cho­ciaż­by fakt, iż mimo cało­dzien­ne­go zwie­dza­nia nie chcia­ły jesz­cze wra­cać! Opie­ku­na­mi uczniów były wychowawczynie–p. L. Janusz i p. I. Mro­zek oraz p. M. Brze­ski, a kie­row­ni­kiem i orga­ni­za­to­rem wycieczki–p. J. Sikora.


Wstecz