Wyciecz­ka IVe i IVf

530 maja 2019 r. ucznio­wie  klas IV b i IV e wzię­li udział w cało­dnio­wej wyciecz­ce na Kaszu­by. Głów­nym celem wyjaz­du było zapo­zna­nie się z naszym regio­nem oraz kształ­ce­nie sza­cun­ku do tra­dy­cji naro­do­wych, dorob­ku kul­tu­ro­we­go i sym­bo­li narodowych.
Ucznio­wie zwie­dzi­li Muzeum Hym­nu Naro­do­we­go w Będo­mi­nie oraz Kaszub­ski Park Etno­gra­ficz­ny we Wdzy­dzach Kiszew­skich. W dro­dze powrot­nej uda­li się słyn­ną Dro­gą Kaszub­ską – malow­ni­czą tra­są wiją­cą się mię­dzy jezio­ra­mi na punkt wido­ko­wy na Zło­tej Górze, by podzi­wiać prze­pięk­ny widok na Kaszu­by oraz poznać kawa­łek pol­skiej histo­rii oglą­da­jąc pomnik poświę­co­ny Boha­te­rom Ruchu Opo­ru Pomo­rza Gdań­skie­go. Po dro­dze do Luzi­na zatrzy­ma­li się rów­nież w Chmiel­nie, aby odwie­dzić jeden z naj­star­szych kościo­łów nasze­go regio­nu  pw. św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła ozdo­bio­ny pięk­ny­mi malo­wi­dła­mi stro­pu oraz innych ele­men­tów wnę­trza w posta­ci wzo­rów haftu kaszub­skie­go. Pozna­li rów­nież jed­ną z legend, od któ­rej pocho­dzi nazwa Chmiel­no. Na koniec wyciecz­ki wszy­scy zosta­li obda­ro­wa­ni przy­pin­ka­mi w bar­wach i z her­bem Kaszub. Orga­ni­za­to­rem i kie­row­ni­kiem wyciecz­ki była p. J. Siko­ra, a opie­kun­ka­mi uczniów–p. J. Ware­nik, W. Pobłoc­ka i B. Klein.


Wstecz