Wyciecz­ka IVe i IVf

530 maja 2019 r. uczniowie  klas IV b i IV e wzięli udzi­ał w całod­niowej wycieczce na Kaszu­by. Głównym celem wyjaz­du było zapoz­nanie się z naszym regionem oraz ksz­tałce­nie sza­cunku do trady­cji nar­o­dowych, dorobku kul­tur­owego i sym­boli narodowych.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Hym­nu Nar­o­dowego w Będo­minie oraz Kaszub­s­ki Park Etno­graficzny we Wdzy­dzach Kiszews­kich. W drodze powrot­nej udali się słyn­ną Drogą Kaszub­ską – mal­own­iczą trasą wijącą się między jezio­ra­mi na punkt widokowy na Złotej Górze, by podzi­wiać przepiękny widok na Kaszu­by oraz poz­nać kawałek pol­skiej his­torii oglą­da­jąc pom­nik poświę­cony Bohaterom Ruchu Oporu Pomorza Gdańskiego. Po drodze do Luz­i­na zatrzy­mali się również w Chmiel­nie, aby odwiedz­ić jeden z najs­tarszych koś­ciołów naszego regionu  pw. św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła ozdo­biony piękny­mi mal­owidła­mi stropu oraz innych ele­men­tów wnętrza w postaci wzorów haf­tu kaszub­skiego. Poz­nali również jed­ną z leg­end, od której pochodzi nazwa Chmiel­no. Na koniec wyciecz­ki wszyscy zostali obdarowani przypinka­mi w barwach i z herbem Kaszub. Orga­ni­za­torem i kierown­ikiem wyciecz­ki była p. J. Siko­ra, a opiekunka­mi uczniów–p. J. Warenik, W. Pobłoc­ka i B. Klein.


Wstecz