Wyciecz­ka do Fil­har­monii Kaszubskiej 

Dnia 29 lifilharstopa­da 2017 r. dzieci z Odd­zi­ału Przed­szkol­nego OP6B, OP6D, OP6E wybrały się na wycieczkę do Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie na przed­staw­ie­nie pt. „Pchła Szachra­j­ka”. Muzy­czny spek­takl famil­i­jny na pod­staw­ie przez­abawnej wier­szowanej his­to­ryj­ki mis­trza Jana Brzech­wy opowiadał o spry­t­nej pchełce, która wiecznie wszys­tkim robiła psikusy. Szachra­j­ka stale miała głowę pełną pomysłów.
Nieste­ty… nie najlep­szych, za co musi­ała ponieść kon­sek­wenc­je. Dzieci z niezwykłym zain­tere­sowaniem obe­jrza­ły przed­staw­ie­nie. Dla niek­tórych z nich była to pier­wsza wiz­y­ta w teatrze. Aktorzy, prawdzi­wa sce­na, muzy­ka oraz bajecznie kolorowe kostiumy przy­cią­gały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twarzach prawdzi­wy zach­wyt. Zad­owolone wró­ciły do przed­szko­la, dzieląc się swoi­mi odczu­ci­a­mi z kolega­mi i opieku­na­mi. Na pewno z chę­cią powrócą do Wejherowskiego Cen­trum Kul­tu­ry po kole­jne wrażenia.

Wstecz