Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszubskiej 

Dnia 29 lifilharsto­pa­da 2017 r. dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go OP6B, OP6D, OP6E wybra­ły się na wyciecz­kę do Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej w Wej­he­ro­wie na przed­sta­wie­nie pt. „Pchła Sza­chraj­ka”. Muzycz­ny spek­takl fami­lij­ny na pod­sta­wie prze­za­baw­nej wier­szo­wa­nej histo­ryj­ki mistrza Jana Brze­chwy opo­wia­dał o spryt­nej pcheł­ce, któ­ra wiecz­nie wszyst­kim robi­ła psi­ku­sy. Sza­chraj­ka sta­le mia­ła gło­wę peł­ną pomy­słów.
Nie­ste­ty… nie naj­lep­szych, za co musia­ła ponieść kon­se­kwen­cje. Dzie­ci z nie­zwy­kłym zain­te­re­so­wa­niem obej­rza­ły przed­sta­wie­nie. Dla nie­któ­rych z nich była to pierw­sza wizy­ta w teatrze. Akto­rzy, praw­dzi­wa sce­na, muzy­ka oraz bajecz­nie kolo­ro­we kostiu­my przy­cią­ga­ły uwa­gę mło­dych widzów i wywo­ła­ły na wie­lu twa­rzach praw­dzi­wy zachwyt. Zado­wo­lo­ne wró­ci­ły do przed­szko­la, dzie­ląc się swo­imi odczu­cia­mi z kole­ga­mi i opie­ku­na­mi. Na pew­no z chę­cią powró­cą do Wej­he­row­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry po kolej­ne wrażenia.

Wstecz