Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszubskiej

39 maja gru­py przed­szkol­ne SP nr 1 w Luzi­nie OP6B oraz Op6D wraz z wycho­waw­ca­mi  odwie­dzi­ły Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry, gdzie mia­ły przy­jem­ność obej­rzeć spek­takl pt. „Kra­ina Śpio­chów” w wyko­na­niu Bał­tyc­kie­go Teatru Dramatycznego.
Nie­zwy­kłe, muzycz­ne przed­sta­wie­nie z barw­ny­mi kostiu­ma­mi bar­dzo spodo­ba­ło się wszyst­kim widzom. Zabaw­ne, mądre dia­lo­gi  zapa­mię­ta­ją wszy­scy. Po spek­ta­klu dzie­ci mia­ły nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry od zaple­cza. Gru­py przed­szkol­ne zoba­czy­ły sale prób chó­ru, stu­dio nagrań, pra­cow­nie cera­micz­ną oraz pla­stycz­ną, gale­rię z obec­ną tam wysta­wą obra­zów, a tak­że sale lustrza­ną, gdzie odby­wa­ją się pró­by tanecz­ne. Nasy­ce­ni tre­ścią i obra­zem dzie­ci wraz z pania­mi uda­ły się na zakoń­cze­nie na pla­cu zabaw do malow­ni­cze­go Par­ku Maj­kow­skie­go w Wej­he­ro­wie, nie zabra­kło tak­że prze­rwy na lody. Po mocy atrak­cji uśmiech­nię­te gru­py przed­szkol­ne wraz ze swo­imi pania­mi auto­ka­rem bez­piecz­nie wró­ci­ły do Luzina.


Wstecz