Wyciecz­ka do Fil­har­monii Kaszubskiej

39 maja grupy przed­szkolne SP nr 1 w Luzinie OP6B oraz Op6D wraz z wychowaw­ca­mi  odwiedz­iły Wejherowskie Cen­trum Kul­tu­ry, gdzie miały przy­jem­ność obe­jrzeć spek­takl pt. „Kraina Śpi­ochów” w wyko­na­niu Bał­ty­ck­iego Teatru Dramatycznego.
Niezwykłe, muzy­czne przed­staw­ie­nie z bar­wny­mi kostiu­ma­mi bard­zo spodobało się wszys­tkim wid­zom. Zabawne, mądre dialo­gi  zapamię­ta­ją wszyscy. Po spek­tak­lu dzieci miały niepow­tarzal­ną okazję obe­jrzeć Wejherowskie Cen­trum Kul­tu­ry od zaplecza. Grupy przed­szkolne zobaczyły sale prób chóru, stu­dio nagrań, pra­cown­ie ceram­iczną oraz plas­ty­czną, galer­ię z obec­ną tam wys­tawą obrazów, a także sale lus­trzaną, gdzie odby­wa­ją się pró­by taneczne. Nasyceni treś­cią i obrazem dzieci wraz z pani­a­mi udały się na zakończe­nie na placu zabaw do mal­own­iczego Parku Majkowskiego w Wejherowie, nie zabrakło także prz­er­wy na lody. Po mocy atrakcji uśmiech­nięte grupy przed­szkolne wraz ze swoi­mi pani­a­mi autokarem bez­piecznie wró­ciły do Luzina.


Wstecz