Uczy­my się segre­go­wać odpady

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. ucznio­wie kla­sy IV i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wzię­li udział w wyciecz­ce do EKO DOLINY — Zakła­du Uniesz­ko­dli­wia­nia Odpa­dów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” i doty­czył segre­ga­cji odpa­dów oraz dba­nia o śro­do­wi­sko, w któ­rym przebywamy.

Takie wyciecz­ki sta­no­wią dosko­na­łą lek­cję przy­ro­dy, ponie­waż dzie­ci mia­ły moż­li­wość pozna­nia spe­cy­fi­ki funk­cjo­no­wa­nia zakła­du oraz spo­so­bów recy­klin­gu odpa­dów. Ponad­to, zosta­li poin­for­mo­wa­ni o tym jakie korzy­ści pły­ną z segre­ga­cji śmie­ci m.in., że pro­du­ku­je się ener­gię elek­trycz­ną, cze­go ucznio­wie wcze­śniej nie byli świadomi.

Tego typu pro­jek­ty eko­lo­gicz­ne powin­ny być orga­ni­zo­wa­ne w każ­dej szko­le, aby już od naj­młod­szych lat utrwa­lać pra­wi­dło­we nawy­ki u jak naj­licz­niej­szej gru­py mło­dych ludzi.

Wstecz