Uczymy się seg­re­gować odpady

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. uczniowie klasy IV i VI Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie wzięli udzi­ał w wycieczce do EKO DOLINY — Zakładu Unieszkodli­wia­nia Odpadów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Odd­y­chaj swo­bod­nie w pięknej Gminie Luzi­no” i doty­czył seg­re­gacji odpadów oraz dba­nia o środowisko, w którym przebywamy.

Takie wyciecz­ki stanow­ią doskon­ałą lekcję przy­rody, ponieważ dzieci miały możli­wość poz­na­nia specy­fi­ki funkcjonowa­nia zakładu oraz sposobów recyk­lin­gu odpadów. Pon­ad­to, zostali poin­for­mowani o tym jakie korzyś­ci płyną z seg­re­gacji śmieci m.in., że pro­duku­je się energię elek­tryczną, czego uczniowie wcześniej nie byli świadomi.

Tego typu pro­jek­ty eko­log­iczne powin­ny być orga­ni­zowane w każdej szkole, aby już od najmłod­szych lat utr­walać praw­idłowe nawy­ki u jak najliczniejszej grupy młodych ludzi.

Wstecz