Wycho­wa­nie do wartości

SONY DSCTydzień biblio­tek stał się też oka­zją do zapro­sze­nia klas IV na wyjąt­ko­we lek­cje biblio­tecz­ne, doty­czą­ce wycho­wa­nia do war­to­ści takich jak pięk­no, dobro, soli­dar­ność, sza­cu­nek, pokój.
Ucznio­wie klas czwar­tych 21 i 24 maja 2019 roku mie­li przy­jem­ność uczest­ni­czyć w czy­ta­niu wra­że­nio­wym-Teatrzyk Kami­shi­bai i za pomo­cą wie­lo­ra­kich bodź­ców głę­biej odbie­rać świat przed­sta­wio­ny w opo­wia­da­niu pt. ”Trze­ba będzie” autor­stwa Thier­ry Lena­in z ilu­stra­cja­mi Oli­vie­ra Tale­ca. Książ­ka opi­su­je pro­ble­my świa­ta, lecz rów­no­cze­śnie daje nadzie­ję, że dzię­ki ich świa­do­mo­ści oraz naszej obec­no­ści oraz zaan­ga­żo­wa­niu jeste­śmy w sta­nie zmie­niać świat na lep­sze. Głę­bo­ka reflek­sja oraz dys­ku­sja słu­cha­czy z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem, któ­ra odby­ła się po prze­czy­ta­niu książ­ki napeł­nia­ła uczest­ni­ków świa­do­mo­ścią odpo­wie­dzial­no­ści za świat i dru­gie­go czło­wie­ka. Pięk­nie zaczy­na­jąc, pięk­nie koń­czy­li­śmy wyjąt­ko­wy czas, któ­ry wybiegł poza tytu­ło­wy tydzień.


Wstecz