Wychowanie do wartości

SONY DSCTydzień bib­liotek stał się też okazją do zaproszenia klas IV na wyjątkowe lekc­je bib­lioteczne, doty­czące wychowa­nia do wartoś­ci takich jak pię­kno, dobro, sol­i­darność, sza­cunek, pokój.
Uczniowie klas czwartych 21 i 24 maja 2019 roku mieli przy­jem­ność uczest­niczyć w czy­ta­niu wraże­niowym-Teatrzyk Kamishibai i za pomocą wielo­ra­kich bodźców głę­biej odbier­ać świat przed­staw­iony w opowiada­niu pt. ”Trze­ba będzie” autorstwa Thier­ry Lenain z ilus­trac­ja­mi Oliviera Tale­ca. Książ­ka opisu­je prob­le­my świa­ta, lecz równocześnie daje nadzieję, że dzię­ki ich świado­moś­ci oraz naszej obec­noś­ci oraz zaan­gażowa­niu jesteśmy w stanie zmieni­ać świat na lep­sze. Głębo­ka reflek­s­ja oraz dyskus­ja słuchaczy z nauczy­cielem bib­liotekarzem, która odbyła się po przeczy­ta­niu książ­ki napeł­ni­ała uczest­ników świado­moś­cią odpowiedzial­noś­ci za świat i drugiego człowieka. Pięknie zaczy­na­jąc, pięknie kończyliśmy wyjątkowy czas, który wybiegł poza tytułowy tydzień.


Wstecz