Wybo­ry do SU 2020

1W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 tra­dy­cyj­nie odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Jak co roku wybo­ry wzbu­dzi­ły dużo emo­cji, a rywa­li­za­cja o sta­no­wi­sko prze­wod­ni­czą­ce­go samo­rzą­du była bar­dzo wyrów­na­na. Osta­tecz­nie wyło­nio­no sześć osób, któ­re będzie repre­zen­to­wać  wszyst­kich uczniów:

1.Natalia Siroc­ka (6b)
2.Kamil Gie­drojć (6c)
3.Małgorzata Dampz (6e)
4.Antonina Hirsz (6f)
5.Kornelia Kołw­zan (6b)
6.Stanisław Miotk (6f)
Prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go- Nata­lii Sie­roc­kiej oraz pozo­sta­łym człon­kom gra­tu­lu­je­my oraz życzy­my uda­nej współpracy!
Wstecz