Demokraty­czne wybory

SONY DSCWrze­sień to nie tylko miesiąc rozpoczy­na­ją­cy kole­jny rok szkol­ny, ale także miesiąc wyborów do Rady Samorzą­du Uczniowskiego. Pier­wszy etap tego jakże ważnego wydarzenia odbył się we wszys­t­kich klasach, gdzie wychowaw­cy wspól­nie z ucz­ni­a­mi wybrali swoich przedstawicieli,
którzy w ten sposób zostali kandy­data­mi do Samorzą­du Uczniowskiego. Z poszczegól­nych klas zostało wyło­nionych 21 uczniów. Od tego momen­tu w szkole zaczęło się istne sza­leńst­wo wyborcze.
Kandy­daci prześ­ci­gali się w pomysłach, by zyskać jak najwięk­szą rzeszę wybor­ców. Przez kil­ka dni na kory­tarzach szkol­nych moż­na było obser­wować trans­par­en­ty, plakaty wybor­cze oraz nabyć ulot­ki nawołu­jące do odd­a­nia gło­su na przed­staw­ionego kandydata.
Kul­mi­na­cyjnym punk­tem całej kam­panii był dzień wyborów. Dnia 19.09.2017 r., wszyscy uczniowie klas IV – VI otrzy­mali od swoich nauczy­cieli kar­ty do głosowa­nia. Spośród 21 kandy­datów zna­j­du­ją­cych się na liś­cie wybor­czej należało wybrać 5 nazwisk. Po wypełnie­niu kart nauczy­ciele udali się z klasa­mi na hol szkol­ny, gdzie ustaw­iona była urna. Wrzu­canie list wybor­czych do urny okaza­ło się dla dzieci niesamow­itą fra­jdą. Frek­wenc­ja wybor­cza wyniosła 100%. Głosowali wszyscy uczniowie obec­ni tego dnia w szkole.

Otwar­cia urny dokon­ał Opiekun SU wspól­nie z Komisją Wyborczą.
W wyniku prac Komisji do Samorzą­du Uczniowskiego zostali powołani:
Boj­ka Kinga z klasy VI e – z liczbą 118 głosów, która objęła zarazem funkcję prze­wod­niczącej SU, Naczk Oli­wia z klasy VI b, Holen­der Oli­wia — VI e, Landows­ka Samuela — VI f , Gru­ba Maciej — VI b, Raif Jakub — VI f oraz Wierz­ba Daria — VI d.
Opiekunowie – zgod­nie z dwulet­nią kadencją — pozostali w niezmienionym składzie.
Nowo wybrane­mu Samorzą­dowi grat­u­lu­je­my i życzymy wielu pomysłów oraz sukcesów w pra­cy kul­tur­al­no — oświa­towej naszej szkoły.

Wstecz