Demo­kra­tycz­ne wybory

SONY DSCWrze­sień to nie tyl­ko mie­siąc roz­po­czy­na­ją­cy kolej­ny rok szkol­ny, ale tak­że mie­siąc wybo­rów do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Pierw­szy etap tego jak­że waż­ne­go wyda­rze­nia odbył się we wszyst­kich kla­sach, gdzie wycho­waw­cy wspól­nie z ucznia­mi wybra­li swo­ich przedstawicieli,
któ­rzy w ten spo­sób zosta­li kan­dy­da­ta­mi do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Z poszcze­gól­nych klas zosta­ło wyło­nio­nych 21 uczniów. Od tego momen­tu w szko­le zaczę­ło się ist­ne sza­leń­stwo wyborcze.
Kan­dy­da­ci prze­ści­ga­li się w pomy­słach, by zyskać jak naj­więk­szą rze­szę wybor­ców. Przez kil­ka dni na kory­ta­rzach szkol­nych moż­na było obser­wo­wać trans­pa­ren­ty, pla­ka­ty wybor­cze oraz nabyć ulot­ki nawo­łu­ją­ce do odda­nia gło­su na przed­sta­wio­ne­go kandydata.
Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem całej kam­pa­nii był dzień wybo­rów. Dnia 19.09.2017 r., wszy­scy ucznio­wie klas IV – VI otrzy­ma­li od swo­ich nauczy­cie­li kar­ty do gło­so­wa­nia. Spo­śród 21 kan­dy­da­tów znaj­du­ją­cych się na liście wybor­czej nale­ża­ło wybrać 5 nazwisk. Po wypeł­nie­niu kart nauczy­cie­le uda­li się z kla­sa­mi na hol szkol­ny, gdzie usta­wio­na była urna. Wrzu­ca­nie list wybor­czych do urny oka­za­ło się dla dzie­ci nie­sa­mo­wi­tą fraj­dą. Fre­kwen­cja wybor­cza wynio­sła 100%. Gło­so­wa­li wszy­scy ucznio­wie obec­ni tego dnia w szkole.

Otwar­cia urny doko­nał Opie­kun SU wspól­nie z Komi­sją Wyborczą.
W wyni­ku prac Komi­sji do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zosta­li powołani:
Boj­ka Kin­ga z kla­sy VI e – z licz­bą 118 gło­sów, któ­ra obję­ła zara­zem funk­cję prze­wod­ni­czą­cej SU, Naczk Oli­wia z kla­sy VI b, Holen­der Oli­wia — VI e, Lan­dow­ska Samu­ela — VI f , Gru­ba Maciej — VI b, Raif Jakub — VI f oraz Wierz­ba Daria — VI d.
Opie­ku­no­wie – zgod­nie z dwu­let­nią kaden­cją — pozo­sta­li w nie­zmie­nio­nym składzie.
Nowo wybra­ne­mu Samo­rzą­do­wi gra­tu­lu­je­my i życzy­my wie­lu pomy­słów oraz suk­ce­sów w pra­cy kul­tu­ral­no — oświa­to­wej naszej szkoły.

Wstecz