” Samo­rząd to jest wła­ści­wie pra­ca orga­ni­zo­wa­na po to,
aby jed­na­ko­wo dobrze dzia­ło się wszyst­kim,
któ­rzy razem uczą się, działają…
żeby jeden dru­gie­go nie krzywdził, 
 nie prze­szka­dzał, nie dokuczał…
żeby świad­czył przy­słu­gi, poma­gał, opie­ko­wał się,
pil­no­wał porząd­ku i praworządności…
to nie tyl­ko pra­ca, ale i walka…
w obro­nie porząd­nych, dziel­nych i słabych
, prze­ciw­ko wro­gom porząd­ku i spra­wie­dli­wo­ści…”.
Janusz Kor­czak

387415717_886013066206182_2526610161032330081_nDnia 9 paź­dzier­ni­ka 2023 roku w naszej szko­le odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkol­ne­go. Kan­dy­da­ci ubie­ga­ją­cy się o funk­cję w samo­rzą­dzie mie­li oka­zję przed­sta­wić swój pro­gram na pla­ka­tach wywie­szo­nych na holu głów­nym szko­ły. Nie zabra­kło chwy­tli­wych postu­la­tów: “szczę­śli­wy nume­rek”, “stre­fa ciszy”, “noc­ka w szko­le” czy “więk­sza ilość dys­ko­tek”. Każ­dy z uczniów mógł oddać głos na swo­je­go kandydata.
Nad cało­ścią wybo­rów czu­wa­li opie­ku­no­wie samo­rzą­du-pani Agniesz­ka Sit­ny i pani Mile­na Warze­cha. W wybo­rach wzię­ło udział 283 uczniów wybie­ra­jąc swo­je­go przed­sta­wi­cie­la spo­śród 2 kan­dy­da­tów. Wśród wszyst­kich gło­sów odda­nych było 9 nie­waż­nych. Gło­sa­mi szkol­nych wybor­ców Prze­wod­ni­czą­cym Szko­ły został uczeń kla­sy 7D Ksa­we­ry Wencel, zdo­by­wa­jąc 196 gło­sów, funk­cja zastęp­cy prze­wod­ni­czą­ce­go przy­pa­dła uczen­ni­cy kla­sy 7A Zosi Bań­ko, któ­ra zdo­by­ła 78 gło­sów. Dzię­ku­je­my tego­rocz­nym kan­dy­da­tom za udział w wybo­rach, a Ksa­we­re­mu gra­tu­lu­je­my wygra­nej i życzy­my wie­lu suk­ce­sów w spra­wo­wa­niu zaszczyt­ne­go sta­no­wi­ska. Wszyst­kich uczniów klas 4–8 zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność samorządu.


Wstecz