Wybo­ry 89

davPier­wsze częś­ciowo wolne wybo­ry do Sej­mu oraz całkowicie wolne wybo­ry do Sen­atu po II wojnie świa­towej odbyły się w naszym kra­ju 4 czer­w­ca 1989 roku.
W ich wyniku utwor­zono rząd z pier­wszym nieko­mu­nisty­cznym pre­mierem, którym został Tadeusz Mazowiec­ki. Czer­w­cowe wybo­ry zapoc­zątkowały upadek komu­niz­mu w Polsce, a także w państ­wach Europy Środ­kowo-Wschod­niej. W tym roku przy­padła 30. roczni­ca wyborów par­la­men­tarnych. Nasza szkoła postanow­iła włączyć się w upamięt­nie­nie tam­tych wydarzeń. Z tej okazji w dniu 4 czer­w­ca o godzinie 11:45 zebral­iśmy się wszyscy na placu apelowym. W samo połud­nie odśpiewal­iśmy cztery zwrot­ki hym­nu „Mazur­ka Dąbrowskiego”. Tym samym odd­al­iśmy hołd wszys­tkim tym, którzy o tę wol­ność dla nas wal­czyli. Bez ich uporu, wal­ki, ofi­arnoś­ci i bohaterst­wa nie było­by wol­nej i niepodległej Pol­s­ki. Tą patri­o­ty­czną i oby­wa­tel­ską postawą mogliśmy choć w niewielkiej częś­ci wyraz­ić im swo­ją wdz­ięczność. „DZIĘKUJEMY WAM ZA WOLNOŚĆ”. ZA MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA WYBORÓW. TYCH MAŁYCH I TYCH WIELKICH, KTÓRE DOPIERO SĄ PRZED NAMI…..


Wstecz