Wybo­ry 89

davPierw­sze czę­ścio­wo wol­ne wybo­ry do Sej­mu oraz cał­ko­wi­cie wol­ne wybo­ry do Sena­tu po II woj­nie świa­to­wej odby­ły się w naszym kra­ju 4 czerw­ca 1989 roku.
W ich wyni­ku utwo­rzo­no rząd z pierw­szym nie­ko­mu­ni­stycz­nym pre­mie­rem, któ­rym został Tade­usz Mazo­wiec­ki. Czerw­co­we wybo­ry zapo­cząt­ko­wa­ły upa­dek komu­ni­zmu w Pol­sce, a tak­że w pań­stwach Euro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej. W tym roku przy­pa­dła 30. rocz­ni­ca wybo­rów par­la­men­tar­nych. Nasza szko­ła posta­no­wi­ła włą­czyć się w upa­mięt­nie­nie tam­tych wyda­rzeń. Z tej oka­zji w dniu 4 czerw­ca o godzi­nie 11:45 zebra­li­śmy się wszy­scy na pla­cu ape­lo­wym. W samo połu­dnie odśpie­wa­li­śmy czte­ry zwrot­ki hym­nu „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”. Tym samym odda­li­śmy hołd wszyst­kim tym, któ­rzy o tę wol­ność dla nas wal­czy­li. Bez ich upo­ru, wal­ki, ofiar­no­ści i boha­ter­stwa nie było­by wol­nej i nie­pod­le­głej Pol­ski. Tą patrio­tycz­ną i oby­wa­tel­ską posta­wą mogli­śmy choć w nie­wiel­kiej czę­ści wyra­zić im swo­ją wdzięcz­ność. „DZIĘKUJEMY WAM ZA WOLNOŚĆ”. ZA MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA WYBORÓW. TYCH MAŁYCH I TYCH WIELKICH, KTÓRE DOPIERO SĄ PRZED NAMI…..


Wstecz