Wybo­ry 2022/2023 do Samo­rzą­du Szkolnego

“Samo­rząd jest to wła­ści­wie pra­ca orga­ni­zo­wa­na po to,
aby jed­na­ko­wo dobrze dzia­ło się wszystkim,
któ­rzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden dru­gie­go nie krzyw­dził, nie prze­szka­dzał, nie dokuczał…,
żeby świad­czył przy­słu­gi, poma­gał, opie­ko­wał się,
pil­no­wał porząd­ku i praworządności…
to nie tyl­ko pra­ca, ale i walka…
w obro­nie porząd­nych, dziel­nych i sła­bych, prze­ciw­ko wro­gom porząd­ku i sprawiedliwości…”.

Janusz Kor­czak

110 paź­dzier­ni­ka 2022r. w naszej szko­le odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkol­ne­go. Kan­dy­da­ci ubie­ga­ją­cy się o funk­cję w samo­rzą­dzie mie­li oka­zję przed­sta­wić swój pro­gram  wybor­czy. Nie zabra­kło w nich chwy­tli­wych postu­la­tów: „brak prac domo­wych”, „dzień bez jedyn­ki” czy „więk­sza ilość dyskotek”.
Każ­dy z uczniów i nauczy­cie­li naszej szko­ły mógł oddać głos na swo­je­go kan­dy­da­ta. Nad cało­ścią wybo­rów czu­wa­li opie­ku­no­wie samo­rzą­du- pani Agniesz­ka Sit­ny oraz pani Syl­wia Wil­la. Na nich spo­czy­wa­ła odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­wy prze­bieg i zacho­wa­nie taj­no­ści głosowania.Głosami szkol­nych wybor­ców Prze­wod­ni­czą­cym Szko­ły zosta­ła uczen­ni­ca kla­sy VIIIa Zuzan­na Szul­ta, któ­ra zde­kla­so­wa­ła swo­ich kon­ku­ren­tów. Zdo­by­ła 169 gło­sów. Zuzan­nie gra­tu­lu­je­my wygra­nej i życzy­my wie­lu suk­ce­sów w spra­wo­wa­niu tak zaszczyt­ne­go sta­no­wi­ska. Wszyst­kich uczniów klas 4–8 zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność samorządu.
Oso­by, któ­re rów­nież weszły w skład samo­rzą­du szkolnego:

  1. Zofia Bań­ko z kla­sy VIa
  2. Maja Pobłoc­ka z kla­sy VIc


Wstecz