Wspólne czy­tanie w roz­wo­ju dziecka

SONY DSCW dniu 26 mar­ca 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyło się spotkanie z panią mgr Ewą Budziszewską, psy­cholo­giem społecznym, z Powia­towego Zespołu Porad­ni Psy­cho­log­iczno- Ped­a­gog­icznych w Wejherowie. Pod­czas zaprezen­towanego odczy­tu zostały przed­staw­ione treś­ci z zakre­su wpły­wu wspól­nego czy­ta­nia na postrze­ganie i zachowanie dziec­ka, omówiono sferę emocji młodego człowieka. Wykład miał również swo­ją część dyskusyjną; rodz­ice na zadane pyta­nia prowadzącej jas­no potrafili określić emoc­je swoich dzieci, wskazać sytu­acje, którym one towarzyszą. Każdy z uczest­ników dodatkowo otrzy­mał mate­ri­ały z wykładu oraz tzw. ”złotą listę”- czyli wykaz lit­er­atu­ry odpowied­niej do wieku swo­jego dziec­ka. Na zakończe­nie była również słod­ka niespodzian­ka, która wszys­t­kich miło zaskoczyła. Uczest­ni­cy byli bard­zo zad­owoleni ze spotka­nia, mimo dość wczes­nej godziny i pięknej pogody za oknem. Bard­zo cieszy nas świado­mość rodz­iców z korzyś­ci płyną­cych ze wspól­nego czy­ta­nia z dzieck­iem, w związku z czym zauważamy sens tego rodza­ju spotkań. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia pani Ewie Budziszewskiej za wspani­ałą atmos­ferę oraz naszym rodz­i­com za obecność.


Wstecz