Wspól­ne czy­ta­nie w roz­wo­ju dziecka

SONY DSCW dniu 26 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z panią mgr Ewą Budzi­szew­ską, psy­cho­lo­giem spo­łecz­nym, z Powia­to­we­go Zespo­łu Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no- Peda­go­gicz­nych w Wej­he­ro­wie. Pod­czas zapre­zen­to­wa­ne­go odczy­tu zosta­ły przed­sta­wio­ne tre­ści z zakre­su wpły­wu wspól­ne­go czy­ta­nia na postrze­ga­nie i zacho­wa­nie dziec­ka, omó­wio­no sfe­rę emo­cji mło­de­go czło­wie­ka. Wykład miał rów­nież swo­ją część dys­ku­syj­ną; rodzi­ce na zada­ne pyta­nia pro­wa­dzą­cej jasno potra­fi­li okre­ślić emo­cje swo­ich dzie­ci, wska­zać sytu­acje, któ­rym one towa­rzy­szą. Każ­dy z uczest­ni­ków dodat­ko­wo otrzy­mał mate­ria­ły z wykła­du oraz tzw. ”zło­tą listę”- czy­li wykaz lite­ra­tu­ry odpo­wied­niej do wie­ku swo­je­go dziec­ka. Na zakoń­cze­nie była rów­nież słod­ka nie­spo­dzian­ka, któ­ra wszyst­kich miło zasko­czy­ła. Uczest­ni­cy byli bar­dzo zado­wo­le­ni ze spo­tka­nia, mimo dość wcze­snej godzi­ny i pięk­nej pogo­dy za oknem. Bar­dzo cie­szy nas świa­do­mość rodzi­ców z korzy­ści pły­ną­cych ze wspól­ne­go czy­ta­nia z dziec­kiem, w związ­ku z czym zauwa­ża­my sens tego rodza­ju spo­tkań. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia pani Ewie Budzi­szew­skiej za wspa­nia­łą atmos­fe­rę oraz naszym rodzi­com za obecność.


Wstecz