Wspar­cie z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0

1Infor­mu­je­my, że nasze Przed­szko­le nr 2 w Luzi­nie otrzy­ma­ło wspar­cie z Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0 w posta­ci dota­cji w wyso­ko­ści 3000 zł. Środ­ki te zosta­ły prze­zna­czo­ne na zakup nowo­ści wydaw­ni­czych, dedy­ko­wa­nych dzie­ciom w wie­ku 3–6 lat, oraz na reali­za­cję dzia­łań pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. Dodat­ko­wo, Gmi­na Luzi­no zaan­ga­żo­wa­ła się, wno­sząc wkład wła­sny w wyso­ko­ści 750,00 zł. Dzię­ki uzy­ska­nym środ­kom, Przed­szko­le zaku­pi­ło róż­no­rod­ne książ­ki dla naj­młod­szych w kwo­cie 3.750,00 zł.
Wśród nowo­ści znaj­du­ją się m.in. dzie­ła z serii “Fenek” oraz inne war­to­ścio­we baj­ki, któ­re inspi­ru­ją malu­chy od naj­wcze­śniej­szych lat. Książ­ki te nie tyl­ko wspie­ra­ją roz­wój naj­młod­szych, umoż­li­wia­jąc zdo­by­wa­nie cen­nych umie­jęt­no­ści, ale tak­że poma­ga­ją dzie­ciom radzić sobie w codzien­nych sytu­acjach. Zaku­pio­ne do przed­szko­la nowo­ści to best­sel­le­ry reko­men­do­wa­ne przez nauczy­cie­li edu­ka­cji przed­szkol­nej, peda­go­gów, psy­cho­lo­gów i innych eks­per­tów. Przed­szkol­na biblio­te­ka zosta­ła wzbo­ga­co­na o 239 pozy­cji wydaw­ni­czych z obsza­ru lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym za wspar­cie w roz­wi­ja­niu czy­tel­nic­twa i edu­ka­cji naszych naj­młod­szych podopiecznych.


Wstecz