Wrze­śnio­wa zbiór­ka kar­my dla schroniska

1We wrze­śniu  prze­pro­wa­dzo­no w naszej szko­le zbiór­kę kar­my dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce.  Jak co roku ucznio­wie oraz pra­cow­ni­cy nie zawie­dli i dostar­czy­li na wska­za­ne miej­sce kil­ka­set kilo­gra­mów nie­zbęd­nych rze­czy. Zebra­li­śmy mię­dzy inny­mi: 225 kg kar­my dla psów, 29 kg kar­my dla kotów, 114 puszek i 36 sasze­tek mokrej kar­my dla psów, 34 pusz­ki i 60 sasze­tek mokrej kar­my dla kotów oraz koce, ręcz­ni­ki, smy­cze i zabaw­ki. Nasi futrza­ści  przy­ja­cie­le na pew­no się nie­zmier­nie ucie­szą  z ofia­ro­wa­nych im darów. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim dużych pokła­dów empatii !!!


Wstecz