Wolon­ta­riu­sze z SP nr 1 porząd­ku­ją na cmen­ta­rzu zanie­dba­ne groby 

1W dniu 31 paź­dzier­ni­ka, tuż przed Dniem Wszyst­kich Świę­tych, wolon­ta­riu­sze ze Szkol­ne­go Koła Wolon­ta­ria­tu uczest­ni­czy­li w sprzą­ta­niu zapo­mnia­nych i zanie­dba­nych dzie­cię­cych gro­bów na cmen­ta­rzu w Luzi­nie. Mło­dzież pod opie­ką pani Nata­lii Podwoj­skiej oraz pani Danu­ty Gra­blow­skiej, zaopa­trzo­na w ręka­wi­ce, wor­ki na śmie­ci, hacz­ki i grab­ki, uprząt­nę­ła sta­re zni­cze i wią­zan­ki oraz pozby­ła się nie­po­trzeb­nych chwa­stów, wszyst­ko odpo­wied­nio segregując.
Po zakoń­czo­nej pra­cy, na każ­dej mogi­le wolon­ta­riu­sze zapa­li­li sym­bo­licz­ny znicz. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cej pogo­dy, każ­dy był pełen ener­gii i chę­ci do pra­cy, a akcja prze­bie­gła w spo­koj­nej i peł­nej zadu­my atmos­fe­rze. Cie­szy­my się, że nasi wolon­ta­riu­sze tak chęt­nie wzię­li udział w tym przed­się­wzię­ciu oraz dzię­ku­je­my im za poświę­co­ny czas i zaangażowanie.


Wstecz