Woje­wódz­ki Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Poezji i Pro­zy Polskiej

laureatkiJak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji i Pro­zy Pol­skiej. Uczen­ni­ce naszej szko­ły w kate­go­rii kl. IV-VI zaję­ły nastę­pu­ją­ce miejsca:
I miej­sce –  Pau­la Tobias (kla­sa VI a)
II miej­sce –  Zuzan­na Sikor­ra (kla­sa VI b)

Uczen­ni­ce będą repre­zen­to­wać Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 w Luzi­nie na eli­mi­na­cjach powia­to­wych, któ­re odbę­dą się w Wej­he­ro­wie 26 mar­ca 2018 roku. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my powodzenia!

Wstecz