Woje­wódz­ki kon­kurs pie­śni Jana Trepczyka

1W dniu 07.11.2023 w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Misze­wie odbył się Woje­wódz­ki Kon­kurs Pie­śni Jana Trep­czy­ka. Trzy uczen­ni­ce naszej szko­ły dum­nie repre­zen­to­wa­ły pla­ców­kę i wró­ci­ły z wyso­ki­mi osią­gnię­cia­mi. W naj­młod­szej kate­go­rii klas 0 — I Mar­ty­na Łuka­sik zaję­ła III miej­sce. Sonia Ber­trand w kate­go­rii klas II — III rów­nież zdo­by­ła III miej­sce. Nato­miast uczen­ni­ca kla­sy IV, Wik­to­ria Bacław­ska w kate­go­rii klas IV — VI zaję­ła I miej­sce. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.
Wstecz