Wizy­ta „Weso­łych Nutek” u stomatologa

1W naszym przed­szko­lu sys­te­ma­tycz­nie pro­mu­je­my zacho­wa­nia proz­dro­wot­ne. Dzie­ci zdo­by­wa­ją wie­dzę na temat zdro­we­go odży­wia­nia, wła­ści­wej die­ty, codzien­nie myją zęby, naby­wa­ją umie­jęt­no­ści z zakre­su higie­ny osobistej.
W ramach kształ­to­wa­nia dal­szych nawy­ków proz­dro­wot­nych dzie­ci z gru­py OP4B 18 grud­nia odwie­dzi­ły szkol­ny gabi­net sto­ma­to­lo­gicz­ny. Celem wyciecz­ki było uświa­do­mie­nie dzie­ciom koniecz­no­ści dba­nia o zęby oraz dba­nia o higie­nę jamy ust­nej, jak rów­nież prze­strze­ga­nia zdro­wej die­ty. Pani Anna Stolz przy­ję­ła nas bar­dzo ser­decz­nie. Zapo­zna­ła dzie­ci z wypo­sa­że­niem gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go, wyja­śni­ła jak się leczy zęby, poka­za­ła dzie­ciom dzia­ła­nie sprzę­tu medycz­ne­go. Następ­nie prze­pro­wa­dzi­ła poga­dan­kę na temat pra­wi­dło­we­go mycia zębów na zesta­wie tzw. „dużej szczę­ki”. Naj­więk­szą atrak­cją była  moż­li­wość sie­dze­nia na fote­lu  den­ty­stycz­nym, któ­ry oka­zał się  wca­le nie taki strasz­ny, a tak­że “prze­jażdż­ka” w górę i w dół. Miłe przy­ję­cie w gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicz­nym i panu­ją­ca weso­ła atmos­fe­ra sprzy­ja­ły nabie­ra­niu ufno­ści dzie­ci do den­ty­sty. Na koniec wizy­ty dzie­ci dosta­ły od pani Anny dyplo­my oraz kolo­ro­wan­ki, a zado­wo­lo­ne przed­szko­la­ki w podzię­ko­wa­niu za cie­ka­wą wizy­tę wrę­czy­ły pani Annie  podzię­ko­wa­nie i drob­ny upo­mi­nek. Pod­czas zajęć tema­tycz­nych  w przed­szko­lu dzie­ci wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ną, śpie­wa­ły pio­sen­ki, oglą­da­ły fil­my edu­ka­cyj­ne oraz słu­cha­ły opo­wia­dań. Wyko­na­ły tak­że pla­kat o tym, co szko­dzi naszym zębom, a co war­to jeść, by były moc­ne i zdro­we. Na zakoń­cze­nie zajęć Weso­łe Nut­ki zaja­da­ły się pysz­ną i zdro­wą mar­chew­ką i obie­ca­ły, że będą dbać o czy­stość i zdro­wie swo­ich ząb­ków, by mieć nie tyl­ko pięk­ny, ale i zdro­wy uśmiech!


Wstecz