Wiz­y­ta „Wesołych Nutek” u stomatologa

1W naszym przed­szkolu sys­tem­aty­cznie pro­mu­je­my zachowa­nia prozdrowotne. Dzieci zdoby­wa­ją wiedzę na tem­at zdrowego odży­wia­nia, właś­ci­wej diety, codzi­en­nie myją zęby, naby­wa­ją umiejęt­noś­ci z zakre­su higieny osobistej.
W ramach ksz­tał­towa­nia dal­szych nawyków prozdrowot­nych dzieci z grupy OP4B 18 grud­nia odwiedz­iły szkol­ny gabi­net stom­a­to­log­iczny. Celem wyciecz­ki było uświadomie­nie dzieciom koniecznoś­ci dba­nia o zęby oraz dba­nia o higienę jamy ust­nej, jak również przestrze­ga­nia zdrowej diety. Pani Anna Stolz przyjęła nas bard­zo serdecznie. Zapoz­nała dzieci z wyposaże­niem gabi­ne­tu stom­a­to­log­icznego, wyjaśniła jak się leczy zęby, pokaza­ła dzieciom dzi­ałanie sprzę­tu medy­cznego. Następ­nie przeprowadz­iła pogadankę na tem­at praw­idłowego mycia zębów na zestaw­ie tzw. „dużej szczę­ki”. Najwięk­szą atrakcją była  możli­wość siedzenia na fotelu  den­tysty­cznym, który okazał się  wcale nie taki straszny, a także “prze­jażdż­ka” w górę i w dół. Miłe przyję­cie w gabinecie stom­a­to­log­icznym i panu­ją­ca wesoła atmos­fera sprzy­jały nabiera­niu ufnoś­ci dzieci do den­tysty. Na koniec wiz­y­ty dzieci dostały od pani Anny dyplomy oraz kolorowan­ki, a zad­owolone przed­szko­la­ki w podz­iękowa­niu za ciekawą wiz­ytę wręczyły pani Annie  podz­iękowanie i drob­ny upominek. Pod­czas zajęć tem­aty­cznych  w przed­szkolu dzieci wykon­ały prace plas­ty­czną, śpiewały piosen­ki, oglą­dały filmy eduka­cyjne oraz słuchały opowiadań. Wykon­ały także plakat o tym, co szkodzi naszym zębom, a co warto jeść, by były moc­ne i zdrowe. Na zakończe­nie zajęć Wesołe Nut­ki zajadały się pyszną i zdrową marchewką i obiecały, że będą dbać o czys­tość i zdrowie swoich ząbków, by mieć nie tylko piękny, ale i zdrowy uśmiech!


Wstecz