Wiz­y­ta w Wielkiej Fab­ryce Elfów

1W piątek 29 listopa­da grupy 0D i 0E z odd­zi­ałów przed­szkol­nych naszej szkoły wybrały się do Wielkiej Fab­ry­ki Elfów, która mieś­ci się w Gdańsku, w budynku Amber­Ex­po. Po wejś­ciu do krainy elfów wszys­tkie dzieci zapoz­nały się z leg­en­da­mi Świąt Bożego Nar­o­dzenia i dowiedzi­ały się, że ktoś ukradł ósmą legendę.
I tak oto nasze 6‑latki z pomocą Elfa Prze­wod­ni­ka o imie­niu Przym­rozek rozpoczęły pon­ad 2,5 godzin­ną przy­godę w poszuki­wa­niu zagin­ionej leg­endy. Wspól­nie odwiedzil­iśmy między inny­mi: dom Elfa Waż­ni­a­ka, gdzie czekało ważne zada­nia kon­struk­cyjne oraz drukarnię. W miejs­cu pro­dukcji zabawek dzieci w spec­jal­nej maszynie zamieni­ały zabaw­ki w zapakowane prezen­ty, na pocz­cie pisały lub rysowały listy do Świętego Mikoła­ja, a w zagrodzie renifer­ów miały okazję na nich pojeźdz­ić. No i wresz­cie… nad­szedł ten dłu­go oczeki­wany moment spotka­nia z samym Świę­tym Mikoła­jem, który z każdym poroz­maw­iał oso­biś­cie i z pomocą Elfa Przym­roz­ka wręczał pamiątkowe książecz­ki. To była niesamowi­ta bajkowa przy­go­da, której dzieci dłu­go nie zapomną.

Wstecz