Wiz­y­ta w Multikinie

7 i 9 listopa­da 2018 r. uczniowie klas II a, IId, I c i I d wraz z nauczy­ciela­mi wybrali się do Mul­ti­k­i­na w Rumi na przed­staw­ie­nie teatralne pt. “Brzech­wolan­dia”. Spek­takl w wyko­na­niu aktorów Nar­o­dowego Teatru Edukacji z Wrocław­ia był okazją do poz­na­nia i przy­pom­nienia sobie znanych wier­szy Jana Brzech­wy, takich jak: “Leń”, “Skarżypy­ta”, “Samochwała”, “Atra­ment”, “Globus”, “Zna­ki przes­tankowe”. Dzię­ki  wiz­y­cie w niezwykłej krainie zwanej “Brzech­wolandią”, dzieci mogły prze­nieść się w bar­wny świat pełen radoś­ci, marzeń i muzy­ki. Posta­cie z wier­szy  przy­pom­ni­ały także o właś­ci­wym  zachowa­niu w domu, w szkole i na pod­wórku. Udzi­ał w spek­tak­lu był wielkim przeży­ciem dla dzieci i zapewne na dłu­go pozostanie w ich pamięci.

Wstecz