Wizy­ta w Multikinie

7 i 9 listo­pa­da 2018 r. ucznio­wie klas II a, IId, I c i I d wraz z nauczy­cie­la­mi wybra­li się do Mul­ti­ki­na w Rumi na przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. “Brze­chwo­lan­dia”. Spek­takl w wyko­na­niu akto­rów Naro­do­we­go Teatru Edu­ka­cji z Wro­cła­wia był oka­zją do pozna­nia i przy­po­mnie­nia sobie zna­nych wier­szy Jana Brze­chwy, takich jak: “Leń”, “Skar­ży­py­ta”, “Samo­chwa­ła”, “Atra­ment”, “Glo­bus”, “Zna­ki prze­stan­ko­we”. Dzię­ki  wizy­cie w nie­zwy­kłej kra­inie zwa­nej “Brze­chwo­lan­dią”, dzie­ci mogły prze­nieść się w barw­ny świat pełen rado­ści, marzeń i muzy­ki. Posta­cie z wier­szy  przy­po­mnia­ły tak­że o wła­ści­wym  zacho­wa­niu w domu, w szko­le i na podwór­ku. Udział w spek­ta­klu był wiel­kim prze­ży­ciem dla dzie­ci i zapew­ne na dłu­go pozo­sta­nie w ich pamięci.

Wstecz