Wiz­y­ta polic­jan­tów w grupie „Wesołe Nutki”

1Dnia 11 lutego 2020 roku do naszego przed­szko­la dzieci z grupy OP4B wraz z p. Natal­ią i p. Renatą zaprosiły funkcjonar­iuszy policji.
Pod­czas spotka­nia mundurowi przy­pom­nieli najmłod­szym o pod­sta­wowych zasadach bez­pieczeńst­wa. Dzieci dowiedzi­ały się jak trze­ba postępować w kon­tak­cie z osoba­mi obcy­mi, gdy się zgu­bią oraz jak właś­ci­wie prze­chodz­ić przez jezd­nię. Polic­jan­ci wyjaśnili też malu­chom jak należy podróżować samo­cho­dem i jaką rolę pełnią pasy bez­pieczeńst­wa oraz jak ważne są ele­men­ty odblaskowe dla pieszego. Wiz­y­ta związana była z real­iza­cją kole­jnego mod­ułu z Pro­jek­tu Małego Misia „Bez­pieczni z Małym Misiem”. Dzieci wysłuchały wier­sza M. Franiszkiewicz „Ważne numery”, który odczy­tał nasz gość. Następ­nie zostały omówione numery alar­mowe, z których należy korzys­tać w sytu­acji zagroże­nia. Tem­atem spotka­nia, równie ważnym jak bez­pieczeńst­wo, było dla przed­szko­laków poz­nanie tajników służ­by polic­jan­ta. Każde dziecko chci­ało obe­jrzeć z bliska kaj­dan­ki, lizak, a także wejść do radiowozu. Wszys­tkie przed­szko­la­ki z zaciekaw­ie­niem słuchały o pra­cy polic­jan­ta oraz zadawały pyta­nia związane z tak odpowiedzial­nym zawo­dem. Było to bard­zo udane spotkanie. Na zakończe­nie nasi goś­cie wpisali się do kro­ni­ki pro­jek­tu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Lit­er­atu­ry”, a dzieci podz­iękowały narysowany­mi wcześniej lau­rka­mi, dyplomem oraz czeko­lad­ka­mi. Tego dnia dzieci wzięły udzi­ał w eduka­cyjnej zabaw­ie w ruch uliczny. Pod­czas zabawy przed­szko­la­ki wcielały się w rolę polic­jan­tów i samo­chodów oraz śpiewały piosen­ki o bez­pieczeńst­wie. Takie spotka­nia mają niewąt­pli­wie wpływ na pod­nosze­nie poziomu świado­moś­ci dzieci na tem­at pod­sta­wowych zasad bez­pieczeńst­wa. Ten dzień „Wesołe Nut­ki” na pewno zapamię­ta­ją na długo.


Wstecz