Wizy­ta poli­cjan­tów w gru­pie „Weso­łe Nutki”

1Dnia 11 lute­go 2020 roku do nasze­go przed­szko­la dzie­ci z gru­py OP4B wraz z p. Nata­lią i p. Rena­tą zapro­si­ły funk­cjo­na­riu­szy policji.
Pod­czas spo­tka­nia mun­du­ro­wi przy­po­mnie­li naj­młod­szym o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa. Dzie­ci dowie­dzia­ły się jak trze­ba postę­po­wać w kon­tak­cie z oso­ba­mi obcy­mi, gdy się zgu­bią oraz jak wła­ści­wie prze­cho­dzić przez jezd­nię. Poli­cjan­ci wyja­śni­li też malu­chom jak nale­ży podró­żo­wać samo­cho­dem i jaką rolę peł­nią pasy bez­pie­czeń­stwa oraz jak waż­ne są ele­men­ty odbla­sko­we dla pie­sze­go. Wizy­ta zwią­za­na była z reali­za­cją kolej­ne­go modu­łu z Pro­jek­tu Małe­go Misia „Bez­piecz­ni z Małym Misiem”. Dzie­ci wysłu­cha­ły wier­sza M. Fra­nisz­kie­wicz „Waż­ne nume­ry”, któ­ry odczy­tał nasz gość. Następ­nie zosta­ły omó­wio­ne nume­ry alar­mo­we, z któ­rych nale­ży korzy­stać w sytu­acji zagro­że­nia. Tema­tem spo­tka­nia, rów­nie waż­nym jak bez­pie­czeń­stwo, było dla przed­szko­la­ków pozna­nie taj­ni­ków służ­by poli­cjan­ta. Każ­de dziec­ko chcia­ło obej­rzeć z bli­ska kaj­dan­ki, lizak, a tak­że wejść do radio­wo­zu. Wszyst­kie przed­szko­la­ki z zacie­ka­wie­niem słu­cha­ły o pra­cy poli­cjan­ta oraz zada­wa­ły pyta­nia zwią­za­ne z tak odpo­wie­dzial­nym zawo­dem. Było to bar­dzo uda­ne spo­tka­nie. Na zakoń­cze­nie nasi goście wpi­sa­li się do kro­ni­ki pro­jek­tu „Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry”, a dzie­ci podzię­ko­wa­ły nary­so­wa­ny­mi wcze­śniej laur­ka­mi, dyplo­mem oraz cze­ko­lad­ka­mi. Tego dnia dzie­ci wzię­ły udział w edu­ka­cyj­nej zaba­wie w ruch ulicz­ny. Pod­czas zaba­wy przed­szko­la­ki wcie­la­ły się w rolę poli­cjan­tów i samo­cho­dów oraz śpie­wa­ły pio­sen­ki o bez­pie­czeń­stwie. Takie spo­tka­nia mają nie­wąt­pli­wie wpływ na pod­no­sze­nie pozio­mu świa­do­mo­ści dzie­ci na temat pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa. Ten dzień „Weso­łe Nut­ki” na pew­no zapa­mię­ta­ją na długo.


Wstecz