Wizy­ta poli­cjan­tów w gru­pie „Jeży­ki”

1W dniu 5 maja gru­pa „Jeży­ki” wzię­ła udział w spo­tka­niu z poli­cjan­ta­mi. Celem spo­tka­nia było przy­bli­że­nie dzie­ciom spe­cy­fi­ki pra­cy poli­cjan­ta, a tak­że  uświa­do­mie­nie jak bez­piecz­nie poru­szać się po dro­dze i zacho­wać się w razie ata­ku psa.
Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia poli­cjan­tom za poświę­co­ny czas i bar­dzo cie­ka­we zaję­cia. Dziękujemy!!!


Wstecz