Wiz­y­ta polic­jan­tów w grupie „Jeży­ki”

1W dniu 5 maja gru­pa „Jeży­ki” wzięła udzi­ał w spotka­niu z polic­jan­ta­mi. Celem spotka­nia było przy­bliże­nie dzieciom specy­fi­ki pra­cy polic­jan­ta, a także  uświadomie­nie jak bez­piecznie poruszać się po drodze i zachować się w razie ataku psa.
Składamy serdeczne podz­iękowa­nia polic­jan­tom za poświę­cony czas i bard­zo ciekawe zaję­cia. Dziękujemy!!!


Wstecz