Wizy­ta pani leśnik

W dniu 12.02.2020 r. gru­py z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go 6D i 6E mia­ły przy­jem­ność gościć u sie­bie panią Lilian­nę Koszu­tow­ską, któ­ra jest leśni­kiem i pra­cu­je w Nad­le­śnic­twie Strze­bie­li­no z sie­dzi­bą w Luzi­nie. Było to pod­su­mo­wa­nie tema­tu tygo­dnia “Dbaj­my o zwierzęta”.
Pod­czas godzin­ne­go spo­tka­nia z Panią Lilian­ną dzie­ci dowie­dzia­ły się wie­lu inte­re­su­ją­cych rze­czy o tym, jak wyglą­da pra­ca leśni­ka o tej porze roku i jak dokar­miać zimą zwie­rzę­ta oraz pta­ki w lesie. Oprócz tego pani leśnik opo­wia­da­ła o zwie­rzę­tach, któ­re zamiesz­ku­ją nasze lasy, poka­zu­jąc przy tym ilu­stra­cje i plan­sze. Dzie­ci mogły rów­nież spraw­dzić śla­dy pta­ków i zwie­rząt odbi­ja­jąc je w pia­sku, a tak­że poroz­wią­zy­wać róż­ne zada­nia, któ­re otrzy­ma­ły od nasze­go gościa. Na koniec pani Lilian­na poda­ro­wa­ła każ­de­mu odbla­ski w kształ­tach zwie­rząt i zapro­si­ła wszyst­kie dzie­ci, wraz z rodzi­ca­mi na akcję sadze­nia mło­dych drze­wek, któ­ra odbę­dzie się na wiosnę.

Wstecz