Wiz­y­ta pani leśnik

W dniu 12.02.2020 r. grupy z Odd­zi­ału Przed­szkol­nego 6D i 6E miały przy­jem­ność goś­cić u siebie panią Lil­ian­nę Koszu­towską, która jest leśnikiem i pracu­je w Nadleśnictwie Strze­bieli­no z siedz­ibą w Luzinie. Było to pod­sumowanie tem­atu tygod­nia “Dba­jmy o zwierzęta”.
Pod­czas godzin­nego spotka­nia z Panią Lil­ian­ną dzieci dowiedzi­ały się wielu intere­su­ją­cych rzeczy o tym, jak wyglą­da pra­ca leśni­ka o tej porze roku i jak dokarmi­ać zimą zwierzę­ta oraz pta­ki w lesie. Oprócz tego pani leśnik opowiadała o zwierzę­tach, które zamieszku­ją nasze lasy, pokazu­jąc przy tym ilus­trac­je i plan­sze. Dzieci mogły również sprawdz­ić śla­dy ptaków i zwierząt odbi­ja­jąc je w piasku, a także porozwiązy­wać różne zada­nia, które otrzy­mały od naszego goś­cia. Na koniec pani Lil­ian­na podarowała każde­mu odblas­ki w ksz­tał­tach zwierząt i zaprosiła wszys­tkie dzieci, wraz z rodzi­ca­mi na akcję sadzenia młodych drzewek, która odbędzie się na wiosnę.

Wstecz