Wita­my Was w szkole!

1Kolej­na akcja Samo­rzą­du Uczniow­skie­go! Wspól­nie z ucznia­mi klas I‑III Samo­rząd przy­go­to­wał gazet­kę powi­tal­ną dla wra­ca­ją­cych w szkol­ne mury po dłu­giej prze­rwie star­szych kole­gów i kole­żan­ki z klas IV-VI oraz nauczy­cie­li. Tęsk­ni­li­śmy za Wami!