„ Wios­na w błęk­it­nej sukience”

1Dnia 26.04.2018 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbył się konkurs recy­ta­tors­ki „Wios­na w błęk­it­nej sukience”, w którym udzi­ał wzięło 9 uczniów z klas I – II. Celem konkur­su było przezwycięże­nie lęku przed wys­tąpi­eni­a­mi pub­liczny­mi, doskonale­nie pamię­ci, nau­ka inter­pre­towa­nia utworów oraz upowszech­nie­nie kul­tu­ry żywego słowa.
Zaproszeni goś­cie oklaski­wali uczest­ników gromki­mi brawa­mi. Wier­sze były ciekawe i bar­wnie zaprezen­towane. Wyni­ki przed­staw­ia­ją się następująco:

  • Miejsce I – Anton­i­na Rosak IF
  • Miejsce II – Niko­la Anisiewicz IIA
  • Miejsce III – Klau­dia Bojk IIB
  • Wyróżnienia:
  • Karoli­na Wen­ta IC
  • Franek Górs­ki IE

Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali wiosenne dyplomy i nagrody. Za przy­go­towanie konkur­su odpowiedzialne były:  mgr M. Fry­mark, mgr A. Bużan oraz mgr E. Ficek. Wychowaw­cy składa­ją podz­iękowa­nia również dla jury ( mgr A. Bużan, mgr E. Ficek, mgr T. Waga) i rodz­iców za obec­ność pod­czas wydarzenia.


Wstecz