„ Wio­sna w błę­kit­nej sukience”

1Dnia 26.04.2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski „Wio­sna w błę­kit­nej sukien­ce”, w któ­rym udział wzię­ło 9 uczniów z klas I – II. Celem kon­kur­su było prze­zwy­cię­że­nie lęku przed wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi, dosko­na­le­nie pamię­ci, nauka inter­pre­to­wa­nia utwo­rów oraz upo­wszech­nie­nie kul­tu­ry żywe­go słowa.
Zapro­sze­ni goście okla­ski­wa­li uczest­ni­ków grom­ki­mi bra­wa­mi. Wier­sze były cie­ka­we i barw­nie zapre­zen­to­wa­ne. Wyni­ki przed­sta­wia­ją się następująco:

  • Miej­sce I – Anto­ni­na Rosak IF
  • Miej­sce II – Niko­la Ani­sie­wicz IIA
  • Miej­sce III – Klau­dia Bojk IIB
  • Wyróż­nie­nia:
  • Karo­li­na Wen­ta IC
  • Fra­nek Gór­ski IE

Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li wio­sen­ne dyplo­my i nagro­dy. Za przy­go­to­wa­nie kon­kur­su odpo­wie­dzial­ne były:  mgr M. Fry­mark, mgr A. Bużan oraz mgr E. Ficek. Wycho­waw­cy skła­da­ją podzię­ko­wa­nia rów­nież dla jury ( mgr A. Bużan, mgr E. Ficek, mgr T. Waga) i rodzi­ców za obec­ność pod­czas wydarzenia.


Wstecz