Wio­sna peł­na muzycz­nych sukcesów!

1Po wie­lu zimo­wych wystę­pach i przed­sta­wie­niach dziew­czyn­ki z kół­ka wokalno–aktorskiego posta­no­wi­ły spró­bo­wać swo­ich sił w kil­ku prze­glą­dach muzycz­nych. To wła­śnie dzię­ki kolej­nym takim doświad­cze­niom naby­wa się swo­bo­dy na sce­nie, umie­jęt­nie poko­nu­je się tre­mę, wzbo­ga­ca reper­tu­ar i poko­nu­je kolej­ne gra­ni­ce. Wspo­mnij­my więc o kil­ku zna­czą­cych, arty­stycz­nych wyda­rze­niach… 21. Mar­ca w Zespo­le Szkół Kre­owa­nia Wize­run­ku w Gdań­sku odbył się Woje­wódz­ki Kon­kurs Poezji i Poezji Śpie­wa­nej, gdzie nasza uczen­ni­ca – Zosia Bań­ko sta­nę­ła na podium, zdo­by­wa­jąc II miej­sce. Komi­sję oce­nia­ją­cą wzru­szy­ło wyko­na­nie pio­sen­ki Micha­ła Bajo­ra „Nie chcę więcej”.
Suk­ces jest wspa­nia­ły, tym bar­dziej, że nasza solist­ka po raz pierw­szy spró­bo­wa­ła swo­ich sił w zupeł­nie innym reper­tu­arze. Poezja śpie­wa­na wyma­ga nie tyl­ko doj­rza­ło­ści, ale też odpo­wied­niej inter­pre­ta­cji i zro­zu­mie­nia tek­stu, nie­ska­zi­tel­nej dyk­cji oraz wraż­li­wo­ści, dzię­ki któ­rej moż­na wyra­zić swo­je emo­cje. To jed­nak nie koniec osią­gnięć uczest­ni­czek kół­ka wokal­no – aktor­skie­go. 19. kwiet­nia po wie­lu pró­bach i wyzwa­niach Zosia wraz z Zuzią Klas repre­zen­to­wa­ły naszą szko­łę pod­czas Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Pio­sen­ki Kaszub­skiej. Do kli­ma­tycz­nych aran­ża­cji Miko­ła­ja Bań­ko wspól­nie zaśpie­wa­ły pio­sen­ki Wero­ni­ki Kor­thals – „Dze za lasa” i „Mowa star­ków”. Natu­ral­na cho­re­ogra­fia, pięk­ne stro­je oraz pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie utwo­rów urze­kły juro­rów, któ­rzy przy­zna­li uczen­ni­com pierw­sze miej­sce! Nie oby­ło się bez wzru­szeń, zachwy­tów, braw i podzi­wu. Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni i szczę­śli­wi!  Mło­de artyst­ki nie spo­czę­ły jed­nak na lau­rach i już kolej­ne­go dnia – 20. kwiet­nia wyru­szy­ły po kolej­ną przy­go­dę na kon­kurs „Masz talent?” orga­ni­zo­wa­ny przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 89 w Gdań­sku. Tam, pośród wie­lu uta­len­to­wa­nych mło­dych ludzi, zapre­zen­to­wa­ły się Oli­wia Szpi­ca, Ame­lia Slas oraz duet Zosi i Zuzi. Posłu­chać moż­na było pio­se­nek w języ­ku fran­cu­skim i angiel­skim, kon­cer­tów for­te­pia­no­wych, gry na fle­cie, gita­rze, a wzrok cie­szy­ły pre­zen­ta­cje współ­cze­snych tań­ców z nie­zwy­kłą cho­re­ogra­fią. Cie­szy­my się nie­zmier­nie, gdyż Oli­wia z nie­sa­mo­wi­tą kla­są wytań­czy­ła III miej­sce, a Zosia i Zuzia wyśpie­wa­ły miej­sce II! Poziom kon­kur­su był tak wyso­ki, że suk­ce­sy te napraw­dę wie­le zna­czą! Naszym uczen­ni­com bar­dzo ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­sze­go roz­wo­ju na dro­dze arty­stycz­nej kariery…Śpiewajcie, tańcz­cie i nigdy nie prze­sta­waj­cie! A…zdradzę, że to jesz­cze nie koniec naszej cięż­kiej pra­cy… Wszyst­kie uczest­nicz­ki zajęć roz­wi­ja­ją­cych zdol­no­ści muzycz­ne przy­go­to­wu­ją nie­zwy­kłą nie­spo­dzian­kę… W czerw­cu na naszej szkol­nej sce­nie poja­wi się wie­le emocji…


Wstecz