Wio­sen­nie u Weso­łych Nutek!

1Wio­sna to nie­zwy­kła pora roku. Pod­czas niej przy­ro­da zaczy­na żyć na nowo. Tra­wa sta­je się zie­lo­na i pach­ną­ca. Zie­mia tak­że zmie­nia swój zapach. Na łąkach oraz pola­nach kwit­ną pierw­sze kwia­ty. To dzię­ki nim wio­sna to czas kolo­rów.


Drze­wa pokry­wa­ją się zie­lo­ny­mi list­ka­mi. Widać pierw­sze pącz­ki. Nowe, mło­de list­ki mają tak­że świe­ży zapach, któ­ry wyczu­wal­ny jest tyl­ko wio­sną. Poja­wia­ją się tak­że pierw­sze zwie­rzę­ta. Jasno­nie­bie­skie nie­bo peł­ne jest pta­ków, wra­ca­ją­cych do domu po sro­giej zimie. Wśród bia­łych chmur zna­leźć moż­na wie­le bocia­nów. Poja­wia­ją się tak­że pierw­sze owa­dy. Zie­mie peł­ne są dżdżow­nic, ale i pra­co­wi­te mrów­ki sta­ją się widocz­ne. Sły­chać pierw­szy brzęk much, a wraz z pierw­szy­mi, oświe­tla­ją­cy­mi zie­mię pro­mie­nia­mi słoń­ca, poja­wia­ją się i pra­co­wi­te psz­czo­ły, jak i zna­ne ze swo­jej zło­ści osy. Koty leni­wie wygrze­wa­ją się na słoń­cu, a i wśród oko­licz­nych psów widać pew­ne poru­sze­nie. Choć czę­sto zda­rza­ją się desz­cze, sło­necz­ny kra­jo­braz sta­je się nor­mą. Z dnia na dzień widocz­ne jest coraz wię­cej roślin, któ­re zda­ją się wzra­stać każ­dej nocy. Zapra­sza­my do wio­sen­nej gale­rii zdjęć dzie­ci z gru­py OP5B, w któ­rej widać jak wyko­rzy­sta­li­śmy ten pięk­ny czas pod­czas zajęć przedszkolnych.


Wstecz