Wiosen­nie u Wesołych Nutek!

1Wios­na to niezwykła pora roku. Pod­czas niej przy­ro­da zaczy­na żyć na nowo. Trawa sta­je się zielona i pach­ną­ca. Ziemia także zmienia swój zapach. Na łąkach oraz polanach kwit­ną pier­wsze kwiaty. To dzię­ki nim wios­na to czas kolorów.


Drze­wa pokry­wa­ją się zielony­mi listka­mi. Widać pier­wsze pącz­ki. Nowe, młode list­ki mają także świeży zapach, który wyczuwal­ny jest tylko wios­ną. Pojaw­ia­ją się także pier­wsze zwierzę­ta. Jas­non­iebieskie niebo pełne jest ptaków, wraca­ją­cych do domu po sro­giej zimie. Wśród białych chmur znaleźć moż­na wiele bocianów. Pojaw­ia­ją się także pier­wsze owady. Ziemie pełne są dżdżown­ic, ale i pra­cowite mrów­ki sta­ją się widoczne. Sły­chać pier­wszy brzęk much, a wraz z pier­wszy­mi, oświ­et­la­ją­cy­mi ziemię promieni­a­mi słoń­ca, pojaw­ia­ją się i pra­cowite pszc­zoły, jak i znane ze swo­jej złoś­ci osy. Koty leni­wie wygrze­wa­ją się na słońcu, a i wśród okolicznych psów widać pewne porusze­nie. Choć częs­to zdarza­ją się deszcze, słoneczny kra­jo­braz sta­je się nor­mą. Z dnia na dzień widoczne jest coraz więcej roślin, które zda­ją się wzras­tać każdej nocy. Zaprasza­my do wiosen­nej galerii zdjęć dzieci z grupy OP5B, w której widać jak wyko­rzys­tal­iśmy ten piękny czas pod­czas zajęć przedszkolnych.


Wstecz