Wik­to­ria z VIf lubi programować

Mam na imię Wiktoria.Uczęszczam do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.Chodzę do kla­sy 6.Interesuję się pro­gra­mo­wa­niem i robo­ty­ką oraz jaz­dą kon­ną. Na fil­mi­ku zoba­czy­cie, że moż­na nauczyć się faj­nych rzeczy.