Wik­to­ria i Julia laureatkami

2Orga­ni­za­torem konkur­su jest po raz czter­nasty SP nr 1 w Czer­sku. Nasza szkoła uczest­niczyła w nim dopiero dru­gi raz. Jak czy­tamy na stron­ie orga­ni­za­to­ra – na konkurs wpłynęły prace z różnych stron Pol­s­ki.
Głównym celem konkur­su było uwrażli­wie­nie dzieci i młodzieży na przestrze­ganie bez­pieczeńst­wa w cza­sie wakacji. Każ­da szkoła mogła przesłać tylko po 2 prace w dwóch kat­e­go­ri­ach: klasy I – III i IV – VIII. Ze SP nr 1 w Luzinie wpłynęły prace w kat. kl. IV – VIII. Tym bardziej cieszy nas fakt, że obie prace z naszej szkoły nagrod­zono, a lau­re­atka­mi konkur­su zostały: Wik­to­ria Wołod­ko z kl. V e, która zdobyła II miejsce oraz Julia Sicińs­ka z kl. VI c, która upla­sowała się na miejs­cu III. Nauczy­cielem i opiekunem dziew­cząt była p. Joan­na Siko­ra. Zwyciężczyniom gratulujemy!


Wstecz