Wigi­lij­ne spotkania

SONY DSC21 grud­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we. Przy­go­to­wa­niem ich zaję­li się ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi. Uro­czy­sty cha­rak­ter pod­kre­śli­li nakry­ciem sto­łów bia­ły­mi obru­sa­mi, zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi i naj­wy­mow­niej­szym sym­bo­lem wigi­lii Boże­go Naro­dze­nia — opłat­kiem poło­żo­ny na sian­ku. Przy wtó­rze kolęd dzie­li­li się nim skła­da­jąc sobie nawza­jem życze­nia. Wie­lo­let­nią tra­dy­cją w tej szko­le jest ubo­ga­ce­nie prze­ży­wa­nia świąt Boże­go Naro­dze­nia przez wspól­ne oglą­da­nie jase­łek przed­sta­wia­nych przez uczniów. Insce­ni­za­cję zaty­tu­ło­wa­ną „Nasze Betle­jem” przed­sta­wi­ły dzie­ci z klas IV – VI. Głów­nym jej prze­sła­niem była reflek­sja nad sed­nem świąt – zatrzy­ma­nie się, uważ­ność i chęć nie­sie­nia pomo­cy potrze­bu­ją­ce­mu czło­wie­ko­wi, w któ­rym szcze­gól­nie obec­ny jest Jezus Chry­stus. W tym roku jaseł­ka zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez B. Kle­in, Ż. Szy­me­row­ską i księ­dza M. Lewic­kie­go. Sce­na­riusz przed­sta­wie­nia opra­co­wa­ły Ż. Szy­me­row­ska i B. Kle­in, a deko­ra­cję wyko­na­ły M. Fry­mark i K. Bladowska.


Wstecz