Wig­ili­jne spotkania

SONY DSC21 grud­nia 2018 roku w Szkole Pod­sta­wowej im Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się wig­ili­jne spotka­nia kla­sowe. Przy­go­towaniem ich zajęli się uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi. Uroczysty charak­ter pod­kreślili nakryciem stołów biały­mi obrusa­mi, zapalony­mi świeca­mi i najwymown­iejszym sym­bol­em wig­ilii Bożego Nar­o­dzenia — opłatkiem położony na sianku. Przy wtórze kolęd dzielili się nim składa­jąc sobie nawza­jem życzenia. Wielo­let­nią trady­cją w tej szkole jest ubo­gace­nie przeży­wa­nia świąt Bożego Nar­o­dzenia przez wspólne oglą­danie jasełek przed­staw­ianych przez uczniów. Insc­eniza­cję zaty­tułowaną „Nasze Betle­jem” przed­staw­iły dzieci z klas IV – VI. Głównym jej przesłaniem była reflek­s­ja nad sed­nem świąt – zatrzy­manie się, uważność i chęć niesienia pomo­cy potrze­bu­jące­mu człowiekowi, w którym szczegól­nie obec­ny jest Jezus Chrys­tus. W tym roku jaseł­ka zostały przy­go­towane przez B. Klein, Ż. Szymerowską i księdza M. Lewick­iego. Sce­nar­iusz przed­staw­ienia opra­cow­ały Ż. Szymerows­ka i B. Klein, a deko­rację wykon­ały M. Fry­mark i K. Bladowska.


Wstecz