Wig­ili­jne spotkania

SONY DSC22 grud­nia 2017r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyły się  kla­sowe spotka­nia wig­ili­jne. Przy­go­towywali je sami uczniowie klas wraz ze swoi­mi wychowaw­ca­mi. We wszys­t­kich klasach zagoś­cił na stole biały obrus i świątecz­na atmos­fera. Nie zabrakło też najważniejszego sym­bolu — opłat­ka, życzeń, śpiewu kolęd oraz nierzad­ko  udeko­rowanej przez samych uczniów choinki.
Uczniowie klas I‑III już w adwen­cie gro­madzili sianko jako sym­bol swoich dobrych uczynków. W tym dniu stało się ono sym­bol­icznym żłóbkiem dla rodzącego się Jezusa. Na tym miejs­cu został położony opłatek .Wig­ili­jne spotka­nia kla­sowe połąc­zone są już trady­cyjnie z oglą­daniem przed­staw­ienia o Bożym Nar­o­dze­niu. Uczniowie obe­jrzeli insc­eniza­cję pt. “Boże Nar­o­dze­nie mimo wszys­tko “. Wzięli w niej udzi­ał uczniowie z klas I, III, IV, V i VI.
Głównym przesłaniem tej insc­eniza­cji było uwrażli­wie­nie na obec­ność Boga w naszym, jakże nowoczes­nym i szy­bkim życiu. W tym roku jaseł­ka zostały przy­go­towane przez kat­e­chetów: Hen­rykę Try­bowską i księdza Mateusza Lewick­iego. Po obe­jrze­niu jasełek wszys­tkie klasy uczest­niczyły we wspól­nym śpiewie kolęd z udzi­ałem chóru szkol­nego, pod kierunk­iem Jolan­ty Bańko. Uczest­ni­cy jasełek i chóru szkol­nego otrzy­mali w podz­iękowa­niu słod­ki upominek ufun­dowany przez Radę Rodz­iców. Cała społeczność szkol­na, po złożonych wza­jem­nie życzeni­ach, udała się na dal­sze świę­towanie do swoich domów.

Wstecz