Wigi­lij­ne spotkania

SONY DSC22 grud­nia 2017r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 odby­ły się  kla­so­we spo­tka­nia wigi­lij­ne. Przy­go­to­wy­wa­li je sami ucznio­wie klas wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi. We wszyst­kich kla­sach zago­ścił na sto­le bia­ły obrus i świą­tecz­na atmos­fe­ra. Nie zabra­kło też naj­waż­niej­sze­go sym­bo­lu — opłat­ka, życzeń, śpie­wu kolęd oraz nie­rzad­ko  ude­ko­ro­wa­nej przez samych uczniów choinki.
Ucznio­wie klas I‑III już w adwen­cie gro­ma­dzi­li sian­ko jako sym­bol swo­ich dobrych uczyn­ków. W tym dniu sta­ło się ono sym­bo­licz­nym żłób­kiem dla rodzą­ce­go się Jezu­sa. Na tym miej­scu został poło­żo­ny opła­tek .Wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we połą­czo­ne są już tra­dy­cyj­nie z oglą­da­niem przed­sta­wie­nia o Bożym Naro­dze­niu. Ucznio­wie obej­rze­li insce­ni­za­cję pt. “Boże Naro­dze­nie mimo wszyst­ko “. Wzię­li w niej udział ucznio­wie z klas I, III, IV, V i VI.
Głów­nym prze­sła­niem tej insce­ni­za­cji było uwraż­li­wie­nie na obec­ność Boga w naszym, jak­że nowo­cze­snym i szyb­kim życiu. W tym roku jaseł­ka zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez kate­che­tów: Hen­ry­kę Try­bow­ską i księ­dza Mate­usza Lewic­kie­go. Po obej­rze­niu jase­łek wszyst­kie kla­sy uczest­ni­czy­ły we wspól­nym śpie­wie kolęd z udzia­łem chó­ru szkol­ne­go, pod kie­run­kiem Jolan­ty Bań­ko. Uczest­ni­cy jase­łek i chó­ru szkol­ne­go otrzy­ma­li w podzię­ko­wa­niu słod­ki upo­mi­nek ufun­do­wa­ny przez Radę Rodzi­ców. Cała spo­łecz­ność szkol­na, po zło­żo­nych wza­jem­nie życze­niach, uda­ła się na dal­sze świę­to­wa­nie do swo­ich domów.

Wstecz