Wigi­lia w gru­pie Jeżyki

20211222_095152W dniu 22.12.2021r. w gru­pie Jeży­ki odby­ło się spo­tka­nie wigi­lij­ne. Tego dnia przed­szko­la­ki chęt­nie i z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czy­ły w przygotowaniach. 
Dziew­czyn­ki nakry­wa­ły do sto­łu, a chłop­cy usta­wa­li krze­seł­ka.Potem przy­szedł czas na skła­da­nie życzeń, śpie­wa­nie kolęd i poczę­stu­nek. Nie zabra­kło rów­nież pre­zen­tów pod cho­in­ką. W gru­pie Jeży­ki pano­wa­ła świą­tecz­na atmosfera.


Wstecz