Wier­szy­ki i pierniki

4Dnia 14.12.2018r.  w świe­tli­cy szkol­nej dzię­ki ini­cja­ty­wie p. Agniesz­ki Bużan i p. Wero­ni­ki Engel­brecht odby­ła się logo­pe­dycz­na akcja pt. „Wier­szy­ki i pier­ni­ki”. Przy bla­sku cho­in­ki dzie­ci pre­zen­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce bożo­na­ro­dze­nio­wej. Usły­szeć  moż­na było poezję  takich twór­ców jak: Doro­ty Gel­l­ner, Lucy­ny Krze­mie­niec­kiej, czy też Ludwi­ka Ker­na. Za wło­żo­ny trud i pra­cę ucznio­wie zosta­li nagro­dze­ni grom­ki­mi bra­wa­mi oraz upo­min­kiem. Po wspa­nia­łych pre­zen­ta­cjach każ­de z dzie­ci przy­stą­pi­ło do deko­ro­wa­nia pier­ni­ków. Wszyst­kim towa­rzy­szy­ła rado­sna i świą­tecz­na atmos­fe­ra.  Wystę­pu­ją­cym recy­ta­to­rom ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zapra­sza­my do zaba­wy za rok!


Wstecz