Wier­szy­ki i pierniki

4Dnia 14.12.2018r.  w świ­etl­i­cy szkol­nej dzię­ki inic­jaty­wie p. Agniesz­ki Bużan i p. Weroni­ki Engel­brecht odbyła się logope­dy­cz­na akc­ja pt. „Wier­szy­ki i pierni­ki”. Przy blasku choin­ki dzieci prezen­towały wier­szy­ki o tem­atyce bożonar­o­dzeniowej. Usłyszeć  moż­na było poezję  takich twór­ców jak: Doroty Gell­ner, Lucyny Krzemie­nieck­iej, czy też Lud­wi­ka Ker­na. Za włożony trud i pracę uczniowie zostali nagrodzeni gromki­mi brawa­mi oraz upominkiem. Po wspani­ałych prezen­tac­jach każde z dzieci przys­tąpiło do deko­rowa­nia pierników. Wszys­tkim towarzyszyła rados­na i świątecz­na atmos­fera.  Wys­tępu­ją­cym recy­ta­torom serdecznie dzięku­je­my i zaprasza­my do zabawy za rok!


Wstecz