Wier­szow­nia — kra­ina dzi­kich zwie­rząt, rymu i wyobraźni

SONY DSCBiblio­te­ka szkol­na w dniach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmie­ni­ła się w Wier­szow­nię- kra­inę, rymu i wyobraź­ni oraz dzi­kich zwie­rząt z Afry­ki, do któ­rej przy­by­wa­li przed­szko­la­ki z grup zero­wych. Pod­czas spo­tka­nia wysłu­cha­li rymow­nych wier­szy Jan Brze­chwy. Roz­wią­zy­wa­li sze­reg zadań słu­cho­wo- języ­ko­wych. Za dobrą odpo­wiedź oraz popraw­nie wyko­na­ne zada­nie otrzy­my­wa­li bran­so­le­ty Wier­szow­ni. W koń­cu zmie­ni­li się w twór­ców ksią­żek i stwo­rzy­li wła­sne ksią­żecz­ki o zwie­rzę­tach pt.„Zoo”. Byli ilu­stra­to­ra­mi oraz edy­to­ra­mi tek­stu. Pięk­ne ksią­żecz­ki sta­ły się miłą pamiąt­ką nasze­go spo­tka­nia. Na zakoń­cze­nie, każ­dy uczest­nik otrzy­mał pie­cząt­kę z motyl­kiem Kle­men­tyn­ką, któ­ra jest przez wszyst­kich bar­dzo lubiana.

 

Wstecz