Wier­szow­n­ia — kraina dzi­kich zwierząt, rymu i wyobraźni

SONY DSCBib­liote­ka szkol­na w dni­ach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmieniła się w Wier­szown­ię- krainę, rymu i wyobraźni oraz dzi­kich zwierząt z Afry­ki, do której przy­by­wali przed­szko­la­ki z grup zerowych. Pod­czas spotka­nia wysłuchali rymownych wier­szy Jan Brzech­wy. Rozwiązy­wali szereg zadań słu­chowo- językowych. Za dobrą odpowiedź oraz poprawnie wyko­nane zadanie otrzymy­wali bran­so­le­ty Wier­szowni. W końcu zmie­nili się w twór­ców książek i stworzyli własne książecz­ki o zwierzę­tach pt.„Zoo”. Byli ilus­tra­tora­mi oraz edy­tora­mi tek­stu. Piękne książecz­ki stały się miłą pamiątką naszego spotka­nia. Na zakończe­nie, każdy uczest­nik otrzy­mał pieczątkę z motylkiem Kle­men­tynką, która jest przez wszys­t­kich bard­zo lubiana.

 

Wstecz