Wiel­ki sukces pani Katarzyny Wyskockiej

1Pani Katarzy­na Wyskoc­ka- bib­liotekar­ka w naszej szkole bard­zo akty­wnie moty­wu­je uczniów do czy­ta­nia. Ogrom­na ilość warsz­tatów, konkursów oraz lekcji bib­liotecznych została dostrzeżona i pani Katarzy­na została wyróżniona    nom­i­nacją w ogólnopol­skim konkur­sie Książ­ka Roku 2018 sekcji IBBY w kat­e­gorii UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA. Oto jak jury moty­wowało nom­i­nację: „Katarzy­na Wyskoc­ka — nauczy­ciel­ka i bib­liotekar­ka szkol­na w SP nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Orga­ni­za­tor­ka ciekawych lekcji bib­liotecznych, warsz­tatów z pis­arza­mi, akcji głośnego czy­ta­nia, muzy­cznej bib­liote­ki, gier terenowych  z książką. Niestrud­zona pro­mo­tor­ka czy­ta­nia wśród wiejs­kich dzieci. ”Katarzy­na Wyskoc­ka jako nomi­nowana była uczest­niczką wielkiej gali 12 grud­nia 2018 r., z której relację może­my obe­jrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=BdzwAIQK2b0&feature=youtu.be
Pani Katarzy­na udzieliła także wywiadu w NORDA FM. Warto się również z nim zapoz­nać, oto link:
 https://www.nordafm.pl/strona/5.html
Serdecznie grat­u­lu­je­my!!!


Wstecz