Wiel­ki suk­ces pani Kata­rzy­ny Wyskockiej

1Pani Kata­rzy­na Wyskoc­ka- biblio­te­kar­ka w naszej szko­le bar­dzo aktyw­nie moty­wu­je uczniów do czy­ta­nia. Ogrom­na ilość warsz­ta­tów, kon­kur­sów oraz lek­cji biblio­tecz­nych zosta­ła dostrze­żo­na i pani Kata­rzy­na zosta­ła wyróż­nio­na    nomi­na­cją w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie Książ­ka Roku 2018 sek­cji IBBY w kate­go­rii UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA. Oto jak jury moty­wo­wa­ło nomi­na­cję: „Kata­rzy­na Wyskoc­ka — nauczy­ciel­ka i biblio­te­kar­ka szkol­na w SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Orga­ni­za­tor­ka cie­ka­wych lek­cji biblio­tecz­nych, warsz­ta­tów z pisa­rza­mi, akcji gło­śne­go czy­ta­nia, muzycz­nej biblio­te­ki, gier tere­no­wych  z książ­ką. Nie­stru­dzo­na pro­mo­tor­ka czy­ta­nia wśród wiej­skich dzie­ci. ”Kata­rzy­na Wyskoc­ka jako nomi­no­wa­na była uczest­nicz­ką wiel­kiej gali 12 grud­nia 2018 r., z któ­rej rela­cję może­my obej­rzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=BdzwAIQK2b0&feature=youtu.be
Pani Kata­rzy­na udzie­li­ła tak­że wywia­du w NORDA FM. War­to się rów­nież z nim zapo­znać, oto link:
 https://www.nordafm.pl/strona/5.html
Ser­decz­nie gratulujemy!!!


Wstecz