Wiel­ki sukces naszej szkoły!

czytelnictwo7 mar­ca 2018  Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Luzinie otrzy­mała w ramach „Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa” – edy­c­ja 2017/2018, dofi­nan­sowanie w wysokoś­ci 12 000 zło­tych na zakup nowych książek do bib­liote­ki. Jest to dla nas wiel­ka radość i satys­fakc­ja, z którą prag­niemy się podzielić. Pode­j­mowane dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­ją się do stałego roz­wo­ju naszej szkoły.
Przed­staw­iamy listę szkół obję­tych dofi­nan­sowaniem min­is­te­ri­al­nym w roku 2017/2018.
http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2018/03/zalacznik-nr‑1.xls
Zgod­nie z § 11 roz­porządzenia Rady Min­istrów z dnia 6 październi­ka 2015 r. w spraw­ie szczegółowych warunk­ów, form i try­bu real­iza­cji Pri­o­ry­te­tu 3 „Nar­o­dowego Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa” doty­czącego wspiera­nia w lat­ach 2016–2020 organów prowadzą­cych szkoły oraz bib­liote­ki ped­a­gog­iczne w zakre­sie rozwi­ja­nia zain­tere­sowań uczniów przez pro­mocję i wspieranie czytel­nict­wa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowoś­ci wydawniczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1667), Woje­w­o­da Pomors­ki pod­jął decyzję o udzie­le­niu wspar­cia finan­sowego organom prowadzą­cym szkoły lub bib­liote­ki ped­a­gog­iczne. Za pośred­nictwem Kura­to­ri­um Oświaty w Gdańsku do Woje­w­ody Pomorskiego wpłynęło 326 wniosków szkół i bib­liotek ped­a­gog­icznych na łączną kwotę dofi­nan­sowa­nia z budże­tu państ­wa 2 383 840 złotych.Przyznany dla wojew­ództ­wa pomorskiego lim­it środ­ków w roku 2018 w wysokoś­ci 2 021 382 zło­tych poz­wolił na wspar­cie finan­sowe dla 243 szkół i 9 bib­liotek pedagogicznych.

Wstecz