Wiel­ki suk­ces naszej szkoły!

czytelnictwo7 mar­ca 2018  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie otrzy­ma­ła w ramach „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” – edy­cja 2017/2018, dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 12 000 zło­tych na zakup nowych ksią­żek do biblio­te­ki. Jest to dla nas wiel­ka radość i satys­fak­cja, z któ­rą pra­gnie­my się podzie­lić. Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia przy­czy­nia­ją się do sta­łe­go roz­wo­ju naszej szkoły.
Przed­sta­wia­my listę szkół obję­tych dofi­nan­so­wa­niem mini­ste­rial­nym w roku 2017/2018.
http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2018/03/zalacznik-nr‑1.xls
Zgod­nie z § 11 roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków, form i try­bu reali­za­cji Prio­ry­te­tu 3 „Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” doty­czą­ce­go wspie­ra­nia w latach 2016–2020 orga­nów pro­wa­dzą­cych szko­ły oraz biblio­te­ki peda­go­gicz­ne w zakre­sie roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań uczniów przez pro­mo­cję i wspie­ra­nie czy­tel­nic­twa dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup nowo­ści wydaw­ni­czych (Dz. U. 2015 r. poz. 1667), Woje­wo­da Pomor­ski pod­jął decy­zję o udzie­le­niu wspar­cia finan­so­we­go orga­nom pro­wa­dzą­cym szko­ły lub biblio­te­ki peda­go­gicz­ne. Za pośred­nic­twem Kura­to­rium Oświa­ty w Gdań­sku do Woje­wo­dy Pomor­skie­go wpły­nę­ło 326 wnio­sków szkół i biblio­tek peda­go­gicz­nych na łącz­ną kwo­tę dofi­nan­so­wa­nia z budże­tu pań­stwa 2 383 840 złotych.Przyznany dla woje­wódz­twa pomor­skie­go limit środ­ków w roku 2018 w wyso­ko­ści 2 021 382 zło­tych pozwo­lił na wspar­cie finan­so­we dla 243 szkół i 9 biblio­tek pedagogicznych.

Wstecz