Wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi „Weso­łych Nutek”

1Nasze przed­szko­le bar­dzo ceni sobie współ­pra­cę z rodzi­ca­mi oraz ich zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces roz­wo­ju dziec­ka. Wśród rodzi­ców naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szą się zaję­cia, w któ­rych mogą bez­po­śred­nio uczestniczyć.
Warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi to pro­po­zy­cja wspól­nej zaba­wy i nauki z dziec­kiem. Pro­po­no­wa­ne aktyw­no­ści umoż­li­wia­ją nawią­za­nie bez­po­śred­nich rela­cji z inny­mi dzieć­mi i ich opie­ku­na­mi, a tak­że pozwa­la­ją lepiej poznać śro­do­wi­sko przed­szkol­ne. W dniu 06.03.2020 r. w gru­pie OP4B odby­ły się „Wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne” dla rodzi­ców i dzie­ci. W weso­łej, cie­płej i rodzin­nej atmos­fe­rze two­rzy­ły się palem­ki oraz kart­ki wiel­ka­noc­ne.  Wszy­scy pra­co­wa­li z ogrom­nym zapa­łem. Zarów­no rodzi­ce, jak i dzie­ci, wyka­za­li się nie­zwy­kłą pomy­sło­wo­ścią i kre­atyw­no­ścią. Miła atmos­fe­ra, bli­ski kon­takt nauczy­cie­la z rodzi­ca­mi spra­wi­ły, że wspól­nie spę­dzo­ny czas minął zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko. Warsz­ta­ty te były nie tyl­ko wspa­nia­łą oka­zją do wyko­na­nia wiel­ka­noc­nych ozdób, ale przede wszyst­kim słu­ży­ły inte­gra­cji dzie­ci i rodzi­ców we wspól­nych dzia­ła­niach. Wszyst­kim obec­nym na warsz­ta­tach rodzi­com i dzie­ciom dzię­ku­je­my za wspól­nie spę­dzo­ny czas i życzy­my weso­łych świąt wielkanocnych.


Wstecz