Wielka­noc­ne warsz­taty z rodzi­ca­mi „Wesołych Nutek”

1Nasze przed­szkole bard­zo ceni sobie współpracę z rodzi­ca­mi oraz ich zaan­gażowanie w pro­ces roz­wo­ju dziec­ka. Wśród rodz­iców najwięk­szym powodze­niem cieszą się zaję­cia, w których mogą bezpośred­nio uczestniczyć.
Warsz­taty z rodzi­ca­mi to propozy­c­ja wspól­nej zabawy i nau­ki z dzieck­iem. Pro­ponowane akty­wnoś­ci umożli­wia­ją naw­iązanie bezpośred­nich relacji z inny­mi dzieć­mi i ich opieku­na­mi, a także pozwala­ją lep­iej poz­nać środowisko przed­szkolne. W dniu 06.03.2020 r. w grupie OP4B odbyły się „Wielka­noc­ne warsz­taty plas­ty­czne” dla rodz­iców i dzieci. W wesołej, ciepłej i rodzin­nej atmos­ferze tworzyły się palem­ki oraz kart­ki wielka­noc­ne.  Wszyscy pra­cow­ali z ogrom­nym zapałem. Zarówno rodz­ice, jak i dzieci, wykaza­li się niezwykłą pomysłowoś­cią i kreaty­wnoś­cią. Miła atmos­fera, blis­ki kon­takt nauczy­ciela z rodzi­ca­mi spraw­iły, że wspól­nie spęd­zony czas minął zde­cy­dowanie za szy­bko. Warsz­taty te były nie tylko wspani­ałą okazją do wyko­na­nia wielka­noc­nych ozdób, ale przede wszys­tkim służyły inte­gracji dzieci i rodz­iców we wspól­nych dzi­ała­ni­ach. Wszys­tkim obec­nym na warsz­tat­ach rodz­i­com i dzieciom dzięku­je­my za wspól­nie spęd­zony czas i życzymy wesołych świąt wielkanocnych.


Wstecz