„Weso­łe nut­ki” z wizy­tą na poczcie

2Gru­pa OP4B w dniu 22.10.2019 r.  wraz z panią Nata­lią i panią Rena­tą uda­ły się do Urzę­du Pocz­to­we­go w Luzi­nie w ramach obcho­dzo­ne­go ostat­nio “Dnia Pocz­ty Pol­skiej”. Celem wyciecz­ki było zapo­zna­nie z insty­tu­cją pocz­ty i pra­cą listonosza.
Bar­dzo ser­decz­nie przy­wi­ta­ły nas panie pra­cu­ją­ce na poczcie, któ­re tro­skli­wie się nami zaję­ły i opro­wa­dzi­ły po róż­nych zakąt­kach budyn­ku. Przed­szko­la­ki mogły przyj­rzeć się z bli­ska pra­cy urzęd­ni­ków pocz­ty oraz poznać zakres usług wyko­ny­wa­nych na poczcie. Obej­rza­ły pomiesz­cze­nie, w któ­rym znaj­du­ją się okien­ka pocz­to­we, pozna­ły wypo­sa­że­nie pocz­ty, zwra­ca­ły uwa­gę na skrzyn­ki pocz­to­we, wor­ki na listy i logo pocz­ty. Dzie­ci mia­ły oka­zję wysłać kart­kę z wize­run­kiem Luzi­na do inne­go przed­szko­la, zaku­pi­li­śmy zna­czek, a pani w  okien­ku przy­bi­ła stem­pel – dowie­dzie­li­śmy się, że to datow­nik. Przed­szko­la­ki z zacie­ka­wie­niem słu­cha­ły i przy­glą­da­ły się, w jaki spo­sób krok po kro­ku wysy­ła się listy. Wizy­ta na poczcie była rów­nież dobrą oka­zją do utrwa­le­nia nawy­ku kul­tu­ral­ne­go zacho­wa­nia się w miej­scu publicz­nym. Na zakoń­cze­nie dzie­ci w podzię­ko­wa­niu za miłą wizy­tę  wrę­czy­ły per­so­ne­lo­wi pocz­ty podzię­ko­wa­nie oraz drob­ny upo­mi­nek. Wyciecz­ka oka­za­ła się bar­dzo inte­re­su­ją­ca, a dzie­ci wra­ca­ły do przed­szko­la z baga­żem miłych wra­żeń. Teraz na temat pra­cy Urzę­du Pocz­to­we­go nasze przed­szko­la­ki wie­dzą już pra­wie wszystko.


Wstecz