„Wesołe nut­ki” z wiz­ytą na poczcie

2Gru­pa OP4B w dniu 22.10.2019 r.  wraz z panią Natal­ią i panią Renatą udały się do Urzę­du Pocz­towego w Luzinie w ramach obchod­zonego ostat­nio “Dnia Pocz­ty Pol­skiej”. Celem wyciecz­ki było zapoz­nanie z insty­tucją pocz­ty i pracą listonosza.
Bard­zo serdecznie przy­witały nas panie pracu­jące na pocz­cie, które troskli­wie się nami zajęły i oprowadz­iły po różnych zakątkach budynku. Przed­szko­la­ki mogły przyjrzeć się z bliska pra­cy urzęd­ników pocz­ty oraz poz­nać zakres usług wykony­wanych na pocz­cie. Obe­jrza­ły pomieszcze­nie, w którym zna­j­du­ją się okien­ka pocz­towe, poz­nały wyposaże­nie pocz­ty, zwracały uwagę na skrzyn­ki pocz­towe, wor­ki na listy i logo pocz­ty. Dzieci miały okazję wysłać kartkę z wiz­erunk­iem Luz­i­na do innego przed­szko­la, zakupil­iśmy znaczek, a pani w  okienku przy­biła stem­pel – dowiedzieliśmy się, że to datown­ik. Przed­szko­la­ki z zaciekaw­ie­niem słuchały i przyglą­dały się, w jaki sposób krok po kroku wysyła się listy. Wiz­y­ta na pocz­cie była również dobrą okazją do utr­wale­nia nawyku kul­tur­al­nego zachowa­nia się w miejs­cu pub­licznym. Na zakończe­nie dzieci w podz­iękowa­niu za miłą wiz­ytę  wręczyły per­son­elowi pocz­ty podz­iękowanie oraz drob­ny upominek. Wyciecz­ka okaza­ła się bard­zo intere­su­ją­ca, a dzieci wracały do przed­szko­la z bagażem miłych wrażeń. Ter­az na tem­at pra­cy Urzę­du Pocz­towego nasze przed­szko­la­ki wiedzą już praw­ie wszystko.


Wstecz