“Wesołe Nut­ki” też pomagają!

6Dzieci z grupy OP4B również przyłączyły się do AKCJI ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA Huber­ci­ka. Przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi z zaan­gażowaniem włączyły się do akcji.
Jak do tej pory uzbier­al­iśmy już całkiem sporą ilość, a dzieci w dal­szym ciągu przynoszą niepotrzeb­ne w domu zakręt­ki z butelek i pojem­ników. W sali przed­szkol­nej stoi pojem­nik – Zakrę­tuś, do którego dzieci przynoszą zakręt­ki, a następ­nie wraz ze swoi­mi pani­a­mi uda­ją się do Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 i wrzu­ca­ją je do szkol­nego pojem­ni­ka. Przed­szko­la­ki biorą udzi­ał w pro­jek­cie Mały Miś w świecie wielkiej lit­er­atu­ry i w ten sposób świet­nie real­izu­ją mod­uł – Misiowy wolon­tari­at wraz z Misiem Antosiem. Dzię­ki takiej akcji dzieci uczą się jak moż­na poma­gać innym i przekonu­ją się, że wystar­czą tylko dobre chę­ci i wielkie serce. Wszys­tkim, którzy poma­ga­ją w akcji serdecznie dzięku­je­my i zachę­camy do dal­szej zbiór­ki ponieważ liczy się każdy kilo­gram, a nawet każ­da zakrętka!


Wstecz