„Wesołe Nut­ki” poma­ga­ją ptakom 

1Dzieci z grupy OP4B już dobrze zna­ją niek­tóre gatun­ki ptaków i wiedzą, że zimą jest im potrzeb­na pomoc przed­szko­laków. Na zaję­ci­ach plas­ty­czno – tech­nicznych postanow­iły zro­bić prezent dla ptaków zamieszku­ją­cych w pobliżu przedszkola.
Wspól­nie z tatą Gabrysia-panem Piotrem wykon­ały karm­nik dla ptaków. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadan­ki na tem­at obec­nej i nad­chodzącej pory roku, a także koniecznoś­ci dba­nia o zwierzę­ta w tym cza­sie. Przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się czym moż­na dokarmi­ać pta­ki zimą oraz jakie narzędzia będą potrzeb­ne do wyko­na­nia karm­ni­ka z drew­na. Pod­czas pra­cy było dużo emocji i przeżyć, dzieci zamieniły się w małych majsterkow­iczów, które chęt­nie poma­gały nasze­mu goś­ciowi. Celem zajęć było: uwrażli­wie­nie dzieci na dokarmi­an­ie ptaków zimą; poz­nanie ptaków, które odwiedza­ją zimą karm­nik oraz sposób w jaki się odży­wia­ją; rozwi­janie wyobraźni przestrzen­nej i sprawnoś­ci man­u­al­nej; przeży­wanie radoś­ci  ze wspól­nie wyko­nanej pra­cy. Wyko­nany karm­nik został umieszc­zony na para­pecie okna sali. Dzieci dba­ją o to, żeby w karm­niku nie zabrakło poży­wienia dla ptaków. Bard­zo dzięku­je­my panu Piotrowi za poświę­cony czas. Pod­czas kole­jnych zajęć dzieci poma­lowały karm­nik, w co włożyły dużo ser­ca, a zadanie spraw­iło im wiele radoś­ci. Przed­szko­la­ki wykon­ały również kar­ty pra­cy, na których samodziel­nie kolorowały karmik, nakle­jały poz­nane wcześniej pta­ki oraz przyk­le­jały śnieg z waty.


Wstecz