„Weso­łe Nut­ki” pod­czas zdal­ne­go nauczania

1Czas, kie­dy zamknię­te są pla­ców­ki oświa­to­we, to czas trud­ny, ale my pró­bu­je­my go wyko­rzy­stać naj­le­piej jak potra­fi­my! Dzie­ci z gru­py OP4B każ­de­go dnia otrzy­mu­ją list napi­sa­ny spe­cjal­nie do nich przez wycho­waw­cę p. Nata­lię Klas.
Rodzi­ce czy­ta­ją, co dzie­ci mają wyko­nać dane­go dnia. Udo­stęp­nia­na jest z dokład­na instruk­cja wyko­na­nia prac pla­stycz­nych, eks­pe­ry­men­tów czy kart pra­cy. Duży nacisk kła­dzio­ny jest na aktyw­ność fizycz­ną. Każ­de­go dnia na dzie­ci cze­ka róż­no­rod­ny zestaw zabaw rucho­wych ( np. domo­wy tor prze­szkód), pomy­sły prac pla­stycz­nych, kar­ty gra­fo­mo­to­rycz­ne. Przed­szko­la­ki ćwi­czą tak­że prze­li­cza­nie ele­men­tów, lepią z pla­ste­li­ny, wyci­na­ją, kolo­ru­ją, wyko­nu­ją doświad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty oraz masy pla­stycz­ne. W okre­sie świą­tecz­nym sadzi­ły rze­żu­chę i owies oraz wyko­na­ły doświad­cze­nie „gumo­we jaj­ko”. Jakie było zdzi­wie­nie dzie­ci, gdy zoba­czy­ły co się sta­ło z jaj­kiem przez noc — dla­cze­go jest takie mięk­kie i odbi­ja się jak piłecz­ka? Dzie­ciom udo­stęp­nia się rów­nież pio­sen­ki, zaję­cia ryt­micz­ne, wier­szy­ki, zagad­ki, baj­ki i fil­my edu­ka­cyj­ne, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, zaba­wy inte­rak­tyw­ne, ćwi­cze­nia logo­pe­dycz­ne oraz wie­le innych mate­ria­łów, by mogły roz­wi­jać słow­nic­two, spraw­ność manu­al­ną oraz posze­rzać wie­dzę w spo­sób cie­ka­wy i kre­atyw­ny. Przed­szko­la­ki bar­dzo chęt­nie uzu­peł­nia­ją zada­nia w ćwi­cze­niach i wyko­nu­ją wypraw­kę. Mate­ria­ły, któ­re są potrzeb­ne do wyko­ny­wa­nia prac oraz zabaw rucho­wych są dostęp­ne dla wszyst­kich dzie­ci bez wycho­dze­nia z domu. Wyko­rzy­stu­je­my tyl­ko to, co mamy w domu 🙂 Mało kto wie­dział, że sól może się przy­dać nie tyl­ko w kuch­ni, ale rów­nież do ryso­wa­nia kształ­tów,  a połą­cze­nie mącz­ki ziem­nia­cza­nej i wody to …cza­ry 😉 Pod­czas wyko­ny­wa­nia tych czyn­no­ści przed­szko­la­ki ćwi­czą moto­ry­kę małą i dużą, codzien­nie sta­ra­ją się wyko­ny­wać zada­nia samo­dziel­nie pod nad­zo­rem rodzi­ców. Rodzi­ce  peł­nią tu bar­dzo waż­ną rolę. Nale­żą im się podzię­ko­wa­nia za wzo­ro­wą współ­pra­cę z wycho­waw­cą. Są bar­dzo kre­atyw­ni, chęt­nie anga­żu­ją się w pro­po­no­wa­ne zada­nia i zaba­wy. Na bie­żą­co dzie­lą się efek­ta­mi pra­cy swo­ich pociech, co widać w gale­rii zdjęć. Weso­łe Nut­ki nie zapo­mi­na­ją, o nauce języ­ka angiel­skie­go oraz o  reali­zo­wa­niu Pro­jek­tu „Mały Miś w świe­cie wiel­kiej lite­ra­tu­ry”. Poprzez pro­wa­dze­nie zajęć w ten spo­sób na pew­no łatwiej będzie nam prze­trwać ten trud­ny czas, cho­ciaż wszy­scy już bar­dzo tęsk­nią za salą przed­szkol­ną, zabaw­ka­mi, kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi oraz za Misiem Antosiem.

Do zoba­cze­nia w przedszkolu! 🙂


Wstecz