„Wesołe Nut­ki” pod­czas zdal­nego nauczania

1Czas, kiedy zamknięte są placów­ki oświa­towe, to czas trud­ny, ale my próbu­je­my go wyko­rzys­tać najlepiej jak potrafimy! Dzieci z grupy OP4B każdego dnia otrzy­mu­ją list napisany spec­jal­nie do nich przez wychowaw­cę p. Natal­ię Klas.
Rodz­ice czy­ta­ją, co dzieci mają wykon­ać danego dnia. Udostęp­ni­ana jest z dokład­na instrukc­ja wyko­na­nia prac plas­ty­cznych, ekspery­men­tów czy kart pra­cy. Duży nacisk kładziony jest na akty­wność fizy­czną. Każdego dnia na dzieci czeka różnorod­ny zestaw zabaw ruchowych ( np. domowy tor przeszkód), pomysły prac plas­ty­cznych, kar­ty grafo­mo­to­ryczne. Przed­szko­la­ki ćwiczą także przeliczanie ele­men­tów, lep­ią z plas­teliny, wyci­na­ją, koloru­ją, wykonu­ją doświad­czenia i ekspery­men­ty oraz masy plas­ty­czne. W okre­sie świątecznym sadz­iły rzeżuchę i owies oraz wykon­ały doświad­cze­nie „gumowe jajko”. Jakie było zdzi­wie­nie dzieci, gdy zobaczyły co się stało z jajkiem przez noc — dlaczego jest takie miękkie i odbi­ja się jak piłecz­ka? Dzieciom udostęp­nia się również piosen­ki, zaję­cia ryt­miczne, wier­szy­ki, zagad­ki, baj­ki i filmy eduka­cyjne, prezen­tac­je mul­ti­me­di­alne, zabawy inter­ak­ty­wne, ćwiczenia logope­dy­czne oraz wiele innych mate­ri­ałów, by mogły rozwi­jać słown­ict­wo, sprawność man­u­al­ną oraz posz­erzać wiedzę w sposób ciekawy i kreaty­wny. Przed­szko­la­ki bard­zo chęt­nie uzu­peł­ni­a­ją zada­nia w ćwiczeni­ach i wykonu­ją wyprawkę. Mate­ri­ały, które są potrzeb­ne do wykony­wa­nia prac oraz zabaw ruchowych są dostęp­ne dla wszys­t­kich dzieci bez wychodzenia z domu. Wyko­rzys­tu­je­my tylko to, co mamy w domu 🙂 Mało kto wiedzi­ał, że sól może się przy­dać nie tylko w kuch­ni, ale również do rysowa­nia ksz­tałtów,  a połącze­nie mącz­ki ziem­ni­aczanej i wody to …czary 😉 Pod­czas wykony­wa­nia tych czyn­noś­ci przed­szko­la­ki ćwiczą moto­rykę małą i dużą, codzi­en­nie stara­ją się wykony­wać zada­nia samodziel­nie pod nad­zorem rodz­iców. Rodz­ice  pełnią tu bard­zo ważną rolę. Należą im się podz­iękowa­nia za wzorową współpracę z wychowaw­cą. Są bard­zo kreaty­wni, chęt­nie angażu­ją się w pro­ponowane zada­nia i zabawy. Na bieżą­co dzielą się efek­ta­mi pra­cy swoich pociech, co widać w galerii zdjęć. Wesołe Nut­ki nie zapom­i­na­ją, o nauce języ­ka ang­iel­skiego oraz o  real­i­zowa­niu Pro­jek­tu „Mały Miś w świecie wielkiej lit­er­atu­ry”. Poprzez prowadze­nie zajęć w ten sposób na pewno łatwiej będzie nam przetr­wać ten trud­ny czas, cho­ci­aż wszyscy już bard­zo tęsknią za salą przed­szkol­ną, zabawka­mi, kolega­mi i koleżanka­mi oraz za Misiem Antosiem.

Do zobaczenia w przedszkolu! 🙂


Wstecz