Weso­łe Nut­ki nigdy się nie nudzą!

IMG-20201210-WA0028Kształ­to­wa­nie postaw proz­dro­wot­nych jest pro­ce­sem dłu­go­trwa­łym i zaczy­na się już w przed­szko­lu. Dla­te­go mając na uwa­dze zdro­wie naszych wycho­wan­ków nie zapo­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­niu sytu­acji edu­ka­cyj­nych, któ­re pro­mu­ją zdro­wie. Dzie­ci z gru­py OP5B dosko­na­le wie­dzą, że aby być zdro­wym nale­ży się mię­dzy inny­mi pra­wi­dło­wo odżywiać.
Każ­dy przed­szko­lak rozu­mie potrze­bę spo­ży­wa­nia dużych ilo­ści owo­ców oraz warzyw. Pod­czas oma­wia­nia tema­tów o sprzę­tach elek­tro­nicz­nych wyko­rzy­sta­li­śmy tę wie­dzę do zro­bie­nia pysz­ne­go soku owo­co­we­go oraz kru­chych cia­ste­czek. Przed­szko­la­ki z myślą o wita­min­kach, posta­no­wi­ły wraz z p. Nata­lią i p. Rena­tą zro­bić sok owo­co­wy. Jed­nak zanim przy­stą­pi­li­śmy do pra­cy, dzie­ci zapo­zna­ły się z urzą­dze­niem do robie­nia soku — soko­wi­rów­ką , jego dzia­ła­niem i utrwa­la­ły sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa.  Dzie­ci bar­dzo chęt­nie poma­ga­ły w przy­go­to­wa­niu soku. Po skoń­czo­nej pra­cy  delek­to­wa­ły się jego sma­kiem. Wszy­scy uzna­li, że był wyśmie­ni­ty, ponie­waż wyko­na­ny był przez dzie­ci, bez dodat­ku cukru i bez kon­ser­wan­tów. Nato­miast przy­go­to­wa­nia do pie­cze­nia cia­ste­czek  roz­po­czę­ły się od pozna­nia skład­ni­ków, któ­re są potrzeb­ne do zro­bie­nia cia­sta, po czym zabra­li­śmy się wszy­scy ocho­czo do pra­cy. Każ­dy przed­szko­lak miał szan­sę spró­bo­wać swo­ich sił kuli­nar­nych. Dzie­ci z rado­ścią poma­ga­ły paniom w przy­go­to­wa­niu cia­ste­czek, doda­jąc skład­ni­ki, dziel­nie i z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem wał­ko­wa­ły cia­sto i wyci­na­ły róż­ne kształ­ty forem­ka­mi. Wspól­ne pie­cze­nie było przy­jem­ną zaba­wą, a jesz­cze przy­jem­niej­sza była degu­sta­cja tego, co sami upiekliśmy.


Wstecz